Za co powinno się płacić fiskusowi, kiedy można płacić mniej i jak uniknąć kary - czyli urząd skarbowy w pigułce. Podatek VAT Ustawa o VAT precyzyjnie opisuje ile i kiedy podatnik musi zapłacić urzędowi skarbowemu. Zgodnie z jej zapisami, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi:
 • transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport i import towarów
Główną stawką opodatkowania jest stawka 22 %. Podlegają jej praktycznie wszystkie transakcje gospodarcze. Natomiast, odliczenie VAT-u to innymi słowy, pomniejszenie o wartość podatku VAT, kwoty należnego podatku z tytułu przeprowadzonej sprzedaży. W efekcie, skutkuje to zmniejszeniem kwoty podatku należnego do zapłaty w skarbówce albo powstaniem nadwyżki, przenoszonej na kolejny okres rozliczeniowy. Odliczenie podatku VAT możliwe jest w sytuacji, gdy zakupione towary albo usługi używane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Opłaty skarbowe Opłatę skarbowa należy uiścić:
  • od dokonania czynności urzędowej - płatność musi nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
  • od wydania zaświadczenia -płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
  • od wydania zezwolenia - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia)
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury oraz od jego odpisu, wypisu albo kopii - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub też innym określonym ustawą podmiocie
Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych powinien być płacony od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Przede wszystkim dotyczy to umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych czynności o podobnym charakterze. Opłata PCC płatna jest w terminie 14 dni, licząc o daty powstania obowiązku podatkowego, a więc od daty zawarcia transakcji lub umowy. 'Czynny żal' – lekiem ma grzywnę Nienależyte wypełnienie powyższych czynności, zagrożone jest kara skarbową. lekiem na to może być 'czynny żal'. Jest to osobiste powiadomieni organu podatkowego o popełnionych czynach karanych, opisanych w KS. Warunkiem uznania 'czynnego żalu' przez organ podatkowy, muszą być jednakże solidne argumenty, tłumaczące powstałą okoliczność oraz natychmiastowe uregulowanie zaległej opłaty.