Podatek od czynności cywilno - prawnych jest podatkiem płaconym od zawieranych czynności cywilno - prawnych. Jakie czynności są nim obciążone? Obowiązek podatkowy w przypadku czynności cywilno - prawnych trzeba uregulować w ciągu 2 tygodni od powstania zobowiązania podatkowego, z kolei płatnicy regulują go do pierwszego tygodnia każdego miesiąca. Obowiązek podatkowy w sytuacji podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą: - doręczenia wyroku sądu, - powołania się podatnika na fakt wykonania czynności prawnej, - złożenia oświadczenia o ustanowienie hipoteki, - uprawomocnienia się wyroku sądu, - wykonania czynności cywilnoprawnej Katalog Ryszarda W zależności od charakteru czynności prawnej, obowiązek podatkowy może ciążyć na jednej ze stron lub na obu stronach jednocześnie. I tak w sytuacji umowy sprzedaży podatkiem obciąża się nabywcę, w przypadku umowy darowizny – obdarowanego, przy umowie pożyczki – pożyczkobiorcę, przy ustanowieniu hipoteki – składającego oświadczenie woli o jej ustanowienie. Obciążenie obu stron dokonuje się w wypadku podpisywania umowy zamiany oraz przy umowie spółki. Kwotę podatku należy przekazać do właściwego urzędu podatkowego. W wypadku wszelkich umów dotyczących nieruchomości i praw z nimi związanych odpowiednim organem podatkowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości. W szczególnych wypadkach – np. gdy zostały uchylone skutki prawne oświadczenia woli, nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej – podatek PCC może zostać zwrócony, jednak tylko w terminie do 5 lat od jego zapłacenia. Podatkiem PCC obciążone są poniższe czynności cywilnoprawne: - ustanowienie odpłatnego użytkowania, - umowa pożyczki, - orzeczenia sądów dotyczące w/w umów, - umowa spółki, - zmiany w/w umów, - ustanowienie hipoteki, - umowa sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, - umowa darowizny, - umowa o podziała spadku Wyłączone z opodatkowania są czynności cywilno- prawne, które podobnie jak w wypadku opłat skarbowych dotyczą zagadnień związanych z: - przepisami regulującymi gospodarkę nieruchomościami oraz przepisom o autostradach płatnych, - przepisami regulującymi zasady przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg krajowych, - ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym, opieką społeczną, ulgami dla żołnierzy oraz ich rodzin, osób niepełnosprawnych, kombatantów, - powszechnym obowiązkiem obrony, - alimentami, - szkolnictwem i oświatą Podatek PCC nie obejmuje też umów sprzedaży nieruchomości czy prawa użytkowania wieczystego, które zawiera się w celu spełnienia roszczeń związanych z przepisami o ochronie środowiska, umów sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową a również umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym. Zobacz też:
Karta ewidencji czasu pracy