Różnice kursowe powstają, gdy kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia wartości zdarzenia gospodarczego wyrażonego w walucie jest inny niż kurs z dnia faktycznej spłaty zobowiązania lub należności. Zgodnie z art. 24c. UoPDF różnice kursowe wpływają na przychody i koszty – dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne koszty. Do przeliczenia przychodu bądź kosztu wynikającego z dowodu księgowego wyrażonego w walucie stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania przychodu, odpowiednio kosztu. Natomiast do przeliczenia wpływu bądź wypływu waluty obcej należy użyć kursu faktycznie zastosowanego bądź jeżeli nie jest to możliwe – średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Dodatnie różnice kursowe powstają, kiedy: - kredyt w dniu spłaty jest większy od kredytu w dniu jego udzielenia, - kredyt w dniu jego otrzymania większy od kredytu w dniu spłaty, - poniesiony koszt jest większy od zapłaty, - środki pieniężne w dniu nabycia są mniejsze od środków w dniu wpływu, - przychód należny jest mniejszy od zapłaty Ujemne różnice kursowe powstają, kiedy: - zapłata jest mniejsza od przychodu należnego, - kredyt w dniu spłaty jest mniejszy niż kredyt w dniu jego udzielenia, - zapłata jest większa niż koszt - środki pieniężne w dniu nabycia są większe niż środki w dniu wypływu, - kredyt w dniu spłaty jest większy niż kredyt w dniu jego otrzymania Przykładowo: Faktura z dn. 10.06.2010 na kwotę 2 000 EUR (wpływ należności na rachunek walutowy: 1 000 EUR dn. 15.06.2010 i 1 000 EUR 22.06.2010). Niezbędne dane do wyliczenia różnic kursowych: Kurs śr. NBP z dn. 09.06.2010: 4,1230, Kurs kupna banku z dn. 15.06.2010: 4,1128, Kurs kupna banku z dn. 22.06.2010. 4,1457. Wartość przychodu należnego: 2 000 EUR * 4,1230 = 8 246 zł, Wpływ należności 15.06: 1 000 EUR * 4,1128 = 4 112,80 zł, (powstała różnica kursowa – w tym przykładzie będzie ujemna – koszt z dniem 15.06.2010 r.: 1 000 EUR * 4,1128 – 1 000 EUR * 4,1230 = - 10,20 zł), Wpływ należności 22.06.2010: 1 000 EUR * 4,1457 = 4 145,70 zł, (powstała różnica kursowa – tym razem dodatnia – przychód z dniem 22.06.2010 r: 1 000 EUR * 4,1457 – 1 000 EUR * 4,1230 = 22,70 zł).