Jeśli znasz już pomysł na własny biznes, zobacz jak zakłada się działalność gospodarczą. Powołanie do życia firmy przedstawić można w paru krokach. Krok pierwszy - rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie gminy lub urzędzie miasta Rejestracja nowej firmy następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza edg- 1 urzędzie samorządowym (gminnym lub miejskim). Zgodnie z art. 27 pkt. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej powinien zawierać:
  • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • imię i nazwisko , a także adres zamieszkania przedsiębiorcy
  • nazwę firmy (w przypadku spółek w nazwie muszą być podane ich skróty, na przykład Sp. z o.o.)
  • informacje o współmałżonku/-ce i wspólnocie lub rozdzielności majątkowej
  • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
  • nr ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy
  • informacje o umowie spółki cywilnej, gdy takowa powstała
  • adres siedziby firmy i miejsce/a wykonywania działalności
Krok drugi – NIP i REGON W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do EDG trzeba wystąpić do urzędu statystycznego, o dokonanie wpisu do KRUPGN. W ten sposób działalności gospodarczej przypisany zostaje indywidualny nr REGON. Należy też udać się do urzędu skarbowego i nadać w nim indywidualny, firmowy nr NIP. Krok trzeci – ZUS Przyszły płatnik składek powinien - nie później niż w okresie 7 dni, od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy - zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek i osoba ubezpieczona.