Dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego przeznaczony został projekt “Fundusz Pożyczkowy ŁÓDŹ-JEREMIE”. Prowadzony w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego “ŁÓDŹ”, program ten ma za zadanie wspierać lokalną aktywność gospodarczą dzięki ułatwieniu przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Kto i kiedy może skorzystać z programu JEREMIE?

Zgodnie z regulaminem, z pożyczek w ramach programu JEREMIE mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • zatrudniają do 250 pracowników,
  • mają swoją siedzibę lub prowadzą podstawową działalność na terenie województwa łódzkiego,
  • działają co najmniej 3 miesiące,
  • posiadają wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka,
  • mają dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju,
  • działają we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego lub prowadzą działalność przemysłową określaną jako szkodliwą dla środowiska, a także prowadzący działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać pomoc w ramach programu, pożyczka musi zostać przeznaczona na cele inwestycyjne albo inwestycyjno- obrotowe. Maksymalną kwotą, o którą można się starać jest 500 000 zł, przy czym warto pamiętać, że ubiegając się o pożyczkę przedsiębiorca musi sfinansować z wkładu własnego co najmniej 10% wartości przedsięwzięcia.

Najdłuższy dopuszczalny okres spłaty wynosi 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Przy tego rodzaju przedsięwzięciu przedsiębiorca może liczyć dodatkowo na sześciomiesięczny okres karencji.

Pożyczki w ramach programu mogą być udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Oprocentowanie jest natomiast uzależnione od stóp rynkowych i nie może być niższe niż stopa referencyjna, obowiązująca w dniu zawarcia umowy plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży w stosunku rocznym. Od przyznanej pożyczki jest pobierana dodatkowo opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanego wsparcia. Natomiast dopuszczanym zabezpieczeniem jest np. weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka czy przewłaszczenie.

Gdzie udać się z dokumentami i po pomoc?

Dla łódzkich przedsiębiorców stworzono Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Łodzi - znajduje się on przy ulicy Piotrkowskiej 262-264, pokój A101, 90-361 Łódź. Dodatkowo można kontaktować się także telefoniczne - tel./fax 42 634 93 66.

Dokumenty, które należy złożyć w ramach programu przedsiębiorca może znaleźć na stronie internetowej SPF ŁÓDŹ-JEREMIE. 

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Fundusze pożyczkowe