Przedsiębiorcy z województwa lubuskiego mają do dyspozycji Subregionalny Fundusz Pożyczkowy ODRA, organizowany w ramach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

FP ODRA jest przeznaczony dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw, w szczególności z północnej części województwa lubuskiego. Celem programu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Pożyczki udzielane w ramach tego programu mogą wspierać przedsiębiorstwa, które:

  • zatrudniają do 50 pracowników,
  • mają swoją siedzibę i prowadzą podstawową działalność na terenie województwa lubuskiego,
  • działają co najmniej 3 miesiące,
  • posiadają wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka,
  • mają dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki na sfinansowanie tych działań oraz rozwoju,
  • działają we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Udzielona w ramach projektu pożyczka może zostać przeznaczona na cele inwestycyjne bądź obrotowe. Jej kwota to maksymalnie 500 tys. zł, przy czym minimalny wkład własny pożyczkobiorcy musi wynieść 20% wartości całego przedsięwzięcia. Od przyznanej pożyczki pobierana jest dodatkowo opłata manipulacyjna w wysokości do 5% wartości wsparcia. Oprocentowanie ustalane jest zgodnie ze stopami rynkowymi, nie może być ono niższe niż stopa referencyjna na dzień zawarcia umowy plus maksymalnie 3 punkty procentowe marży funduszu.

Pożyczka może zostać zabezpieczona m. in. wekslem in blanco, poręczeniem funduszu poręczeń kredytowych, poręczeniem przez osoby trzecie, hipoteką lub przewłaszczeniem.

Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 36 miesięcy, choć w przypadkach indywidualnych może zostać przedłużony nawet do 60 miesięcy. Dodatkowo dozwolony jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kredytu.

Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać wsparcie w ramach projektu, mogą zgłosić się do oddziałów:

  • Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim, SFP ODRA, ul. J. Pankiewicza 5-7, III p., p.310, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax 95 73 30 481
  • Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, SPF ODRA, ul. Dekoracyjna 1C, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 45 27 973, fax 68 45 27 974

Niezbędne dokumenty można natomiast znaleźć na stronie internetowej SPF ODRA

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Fundusze pożyczkowe