Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mają do dyspozycji trzy programy, organizowane w ramach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Są to Subregionalny Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK, Subregionalny Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK- INWESTYCJE oraz Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-JEREMIE.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK

SFP KUJAWIAK to program pożyczkowy przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców, szczególnie z zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca:

  • zatrudniający do 50 pracowników;
  • mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • działający co najmniej 3 miesiące;
  • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka;
  • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju;
  • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Pożyczka może zostać udzielona na cele zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe. Maksymalnie może dostać 50 tys. zł, przy czym wkład własny pożyczkobiorcy mus wynieść minimum 20% wartości przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od stóp rynkowych i nie może być niższe niż stopa referencyjna obowiązująca w dniu zawarcia umowy plus 3 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym. Od trzymanej pożyczki jest także pobierana opłata manipulacyjna w wysokości do 5% kwoty otrzymanego wsparcia.

Okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy, przy czym dopuszczalny jest także 6- miesięczny okres karencji. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania okresu spłaty do 60 miesięcy.

Zabezpieczeniem kredytu może być m. in. weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka czy przewłaszczenie.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-INWESTYCJE

Program przeznaczony jest - podobnie jak poprzedni - dla mikro i małych przedsiębiorstw, a także dla firm średnich. Zakresem obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z powyższym, także grupa przedsiębiorców, do których skierowany jest SFP KUJAWIAK- INWESTYCJE jest analogiczna jak  programie KUJAWIAK. Jedyną różnicą jest, że mogą do niego przystąpić przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające do 250 pracowników.

W przypadku tego programu, celem, na który musi zostać przeznaczona pożyczka, jest cel inwestycyjny albo inwestycyjno-obrotowy. Maksymalna wysokość wsparcia może wynieść 200 tysięcy zł, przy czym minimalny wkład własny pożyczkobiorcy to 10% wartości całej inwestycji. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na takich samych zasadach, jak w programie KUJAWIAK. Podobne są także formy zabezpieczenia kredytu, terminy spłacania oraz 5% opłata manipulacyjna.

Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-JEREMIE

Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-JEREMIE jest programem analogicznym do KUJAWIAK- INWESTYCJE. Przeznaczony jest on dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Identyczny jest także katalog przedsiębiorców, którzy mogą się ubiegać o pożyczkę w ramach tego programu.

Podobnie jak w przypadku KUJAWIAKA-INWESTYCJE, także w tym przypadku pożyczka może zostać udzielona na rzecz celi inwestycyjnych i inwestycyjno-obrotowych, jednakże jej kwota może wynieść nawet 240 tys. zł. Co ważne, w tym przypadku od przedsiębiorcy nie jest wymagany żaden wkład własny.

Oprocentowanie pożyczek, opłata manipulacyjna wynoszą do 5% kwoty wsparcia oraz sposoby zabezpieczenia są analogiczne do zasad dotyczących poprzednich programów. Różnica dotyczy natomiast terminu spłaty- wynosi on do 60 miesięcy od daty podpisania umowy, a okres karencyjny może trwać przez 3 miesiące.

Gdzie z dokumentami i po pomoc?

Wszystkie formalności, związane z uzyskanie pożyczki, przedsiębiorca może dopełnić w placówce funduszu.Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Bydgoszczy znajduje się przy ul. Rumińskiego 6, pok. 109, 85-030 w Bydgoszczy. Telefon kontaktowy: 52 320 91 06.

Dokumenty, które należy składać starając się o wniosek, znajdują się na stronach internetowych SFP KUJAWIAK, SFP KUJAWIAK-INWESTYCJE i Funduszu Pożyczkowego KUJAWIAK-JEREMIE. 

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Fundusze pożyczkowe