Każdy początkujący przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie 7 dni od rozpoczęcia własnego biznesu. 

Rejestracja w ZUS - procedury

Zgłoszenie do ZUS dokonywane jest na podstawie wniosku EDG-1 ( wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej). W adekwatnym do miejsca lokalizacji firmy, oddziale ZUS trzeba zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego płatnika (firmę) i podatników (jej właściciela i zatrudnionych). Ewentualnych zatrudnionych i osoby współpracujące zgłasza się do ubezpieczenia w terminie 7 dni od przyjęcia do pracy. Zaczynający prowadzić działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: - emerytalnemu, - zdrowotnemu, - rentowemu, - nieobowiązkowe ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe, - wypadkowemu, - dodatkowo opłacane składki na Fundusz Pracy Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników, musi opłacać też: - składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - składki ZUS dla pracowników, - składki na Fundusz Pracy Zgłoszenie płatnika składek zgłaszane jest na formularzu ZUS ZFA, do którego obowiązkowe jest dołączenie kopii decyzji o przyznaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenie o przypisaniu numeru REGON. Zgłoszenie podatników do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA. W sytuacji gdy właściciel oprócz prowadzenia firmy, pracuje również na pełny etat za wynagrodzenie co najmniej 849 zł brutto miesięcznie (minimalne wynagrodzenie), to zamiast ZUA wypełnia druk ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Pełny ZUS to comiesięczny koszt około 850 zł. Aktualnie jednak obowiązuje preferencyjna stawka dla młodych stażem przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia firmy. Wynosi ona 350,43 zł i zawiera sumę składek z nieobowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie zawiera składki na Fundusz Pracy). Co ważne, należy składać do ZUS tylko oryginalne formularze pobrane w siedzibie ZUS lub formularze wydrukowane z programu Płatnik (bezpłatny program, dostępny w oddziałach ZUS oraz na stronie www.zus.pl)