Obowiązek prowadzenia rejestru VAT ciąży na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Co musi zawierać? Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami, gwarantuje poprawne ustalenie wartości podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub odliczenia. Nie istnieje jednak wzór takiego rejestru. Dlatego ich formę podatnik musi ustalić samodzielnie. Uwzględnione powinny być zakupy związane jedynie ze sprzedażą zwolnioną. Ponadto, ewidencja sprzedaży musi być tak skonstruowana, by umożliwić organom kontrolnym rozbicie sprzedaży według różnych stawek podatku VAT. Dane w rejestrach VAT Rejestr powinien zawierać: - przedmiot i podstawę opodatkowania, - kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu - inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej - kwoty podatku naliczonego przy częściowym odliczeniu podatku VAT, - wysokość podatku należnego, - kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego Zmiany po 1. stycznia 2010 roku katalog e-zwd.pl W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług po 1 stycznia 2010 roku, podatnicy świadczący usługi opodatkowane poza Polską, powinny wykazywać w ewidencji nazwę wykonanej usługi i jej wartości bez podatku.Od 1 stycznia 2010 r. płatnik podatku od produktów i usług powinien: - w poz. 22 deklaracji wykazywać wartość świadczonych usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, - w poz. 39 deklaracji wykazywać wartość importowanych usług wewnątrzwspólnotowych, opodatkowanych u nabywcy na podstawie art. 28b. Liczba prowadzonych ewidencji VAT uzależniona jest od specyfiki i różnorodności prowadzonej działalności. Minimalnym układem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu towarów i usług. W przypadku transakcji z Unią Europejską ewidencji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W sytuacji uczestnictwa w obrocie zagranicznym poza Unią Europejską - rejestr eksportu i importu towarów i usług. Rejestry VAT stanowią księgi pomocnicze, będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów związanych z podatkiem VAT na kontach księgi głównej.