Ryczałtem zwiemy pewną, z góry przyjętą, kwotę, która jest identyczna dla wszystkich następujących m-cy. Ryczałt podatkowy natomiast, to uproszczony sposób podatku, który naliczania nie bierze pod uwagę podstawy wymiaru podatku. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, podstawę opodatkowania stanowi dochód, który nie jest zmniejszony o koszty jego uzyskania. Taki rodzaj rozliczenia ma swoje wady oraz zalety. Do tych pierwszych zaliczyć możemy przede wszystkim to, że przy małych dochodach, taka forma rozliczenia nie opłaca się podatnikowi, który w takiej sytuacji odnosić będzie większe straty, niż korzyści. Wadą jest także brak możliwości rozliczania się wraz ze współmałżonkiem i niemożliwość odrzucenia tej formy rozliczania na rzecz innej w trakcie roku podatkowego. Dużymi atutami są zaś sposobność prowadzenia prostej księgowości oraz wysokie korzyści osiągane przy małych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Są mimo to pewne utrudnienia, które narzuca prawodawstwo polskie (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)). Przepisy mówią, że ryczałtowcami mają możliwość być: Osoby fizyczne dostające dochody z tytułu umowy poddzierżawy, dzierżawy, podnajmu, najmu lub podobnych umów, Osoby fizyczne, spółki cywilne a także spółki jawne osób fizycznych, których przychód wynika z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy nie są zobowiązani do tworzenia pełnej księgowości a także ich przychód nie przekroczył limitu uprawniającego do takiego wyboru (250 000 euro) lub też dopiero zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej (w tym przypadku nie obowiązuje pułap) Ryczałtowcami nie będą natomiast: Odprowadzający podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3, Osoby otwierające działalność gospodarczą samodzielnie lub w spółce, jeżeli w ubiegłym roku podatkowym osoba taka lub co najmniej jeden ze wspólników, robił rzeczy, które wchodzą w zakres działalności firmy, Wytwórcy wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (wyjątek stanowi wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii), Osoby wykorzystujące okresowe zwolnienia z podatku dochodowego, W niektórych sytuacjach, również osoby zakładające w roku podatkowym działalność gospodarczą po zmianie działalności (ze współmałżonkiem lub bez), Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu prowadzenia: lombardów, aptek, działalności w zakresie kupna-sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami oraz akcesoriami do pojazdów mechanicznych, niektórych wolnych zawodów (np. pielęgniarki, felczerzy, lekarze, lekarze stomatolodzy, położne, technicy dentystyczni, tłumacze, lekarze weterynarii, nauczyciele,którzy dają lekcji na godziny, nie związani żadną umową) Od 20 maja 2010 roku zmianie uległy nieco reguły, dotyczące osób fizycznych, które osiągają przychód z tytułu umowy dzierżawy, podnajmu, najmu, poddzierżawy albo podobnych umów (ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 473)). W chwili obecnej podatnik, który zaczął taką działalność gospodarczą i chciałby zostać ryczałtowcem, przedstawia pisemne oświadczenie naczelnikowi adekwatnego urzędu skarbowego, do 20 dnia miesiąca kolejnego po m-cu, w którym uzyskał pierwszy przychód. Jeśli przychód ten został osiągnięty w grudniu, ma on na to czas do końca roku podatkowego. Zobacz też:
Rozliczanie delegacji