W dniu 1 stycznia 2014 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług, które wpłyną znacząco na zasady rozliczania sprzedaży w sieci. Wraz z nadejściem nowego roku zniknie przepis szczególny, który mówi o tym, że sprzedaży z zapłatą za zaliczeniem pocztowym (za pobraniem) towarzyszy obowiązek podatkowy w VAT. Nowe przepisy wprowadzą w tym zakresie pewne zmiany.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi ogólnymi zasadami (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru. W przypadku, gdy dostawie towaru towarzyszy wystawienie faktury, rejestruje się go w momencie jej wystawienia, jednak nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru (art. 14 ust. 4 ww. ustawy). Jeżeli wydanie towaru było poprzedzone przekazaniem zaliczki, przedpłaty, zadatku czy raty, obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej otrzymania (art. 19 ust. 11 ww. ustawy). W roku 2014 wyżej wskazane zasady ulegną zmianie - za termin powstawania obowiązku podatkowego uznawany będzie bowiem moment dokonania dostawy lub wykonania usługi.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obecnie przy sprzedaży wysyłkowej, która dokonywana jest za zaliczeniem pocztowym, za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się moment otrzymania zapłaty, czyli otrzymanie należności od poczty lub firmy kurierskiej, które pobierają płatności od klientów. Momentem otrzymania zapłaty (przedpłaty) w obrocie bezgotówkowym jest data wpływu środków ma rachunek sprzedającego.

Wraz z nadejściem nowego roku za termin powstania obowiązku podatkowego uznawana będzie:

  • data dokonania dostawy lub
  • data otrzymania zaliczki z tytułu płatności.

Za datę dokonania dostawy uznaje się dzień wydania towaru przez kuriera dla finalnego odbiorcy.

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Samo zawarcie umowy nie jest dla podatku VAT momentem powstania obowiązku podatkowego. Zakończone transakcje w sieci typu “kup teraz” czy licytacje nie powinny być zatem ewidencjonowane na kasie. Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu (2007.07.25, PP/443-65-1/07) stwierdził, iż prowadzenie ewidencji za pomocą kasy fiskalnej nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego. Tak więc, gdy towar zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu zapłaty, to możliwe jest załączenie do paczki dla kupującego paragonu fiskalnego (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.10.05, IPPP2/443-813/09-2/KK).

A co w przypadku, gdy płatność nastąpi po wysyłce towaru? Organy podatkowe wskazują, iż przepisy prawa podatkowego nie określają momentu zarejestrowania transakcji na kasie fiskalnej. Należy więc tego dokonać z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Konieczne zatem będzie zbadanie momentu dostawy towarów, a więc momentu powstania obowiązku podatkowego. Należy podkreślić, że przekazanie towaru kurierowi/listonoszowi odpowiedzialnemu za dostarczenie przesyłki to jeszcze nie moment powstania obowiązku podatkowego. Powstanie on dopiero, gdy przesyłka trafi do rąk kupującego. Trzeba mieć na uwadze również zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 1c), które stanowią inaczej. Za datę powstania przychodu uważa się moment wydania towaru (w tym przypadku - już listonoszowi/ kurierowi). Tak więc dla podatku dochodowego oraz VAT przy sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym, wystąpią różne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Właściwe dokumentowanie przesyłek

Wraz z wejściem nowych przepisów, powstanie obowiązek odpowiedniego dokumentowania transakcji, także przez firmy kurierskie czy pocztę. Poprzez prawidłowe oraz terminowe przekazanie sprzedawcy potwierdzenia, kiedy towar został dostarczony nabywcy, można będzie określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Reasumując, od nowego roku podatnik zajmujący się sprzedażą wysyłkową, na gruncie podatku VAT zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku w chwili dokonania dostawy towarów lub w momencie otrzymania zapłaty bądź zaliczki jeszcze przed wysyłką towarów.