Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest odpowiednikiem ZUS-u, z tym że przeznaczona jest wyłącznie do obsługi rolników. Jej działanie sprecyzowane jest ustawą z 20 grudnia 1990 r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2008 roku Nr 50 poz. 291 z późniejszymi zmianami). Czym zajmuje się KRUS?
 

Ubezpieczenie społeczne rolników

Do podstawowych zadań Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianych ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, należą:
  • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym dla ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia albo oceny następstw wypadku w związku z pracą rolniczą
  • działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, a w szczególności:- upowszechnianie wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród dzieci i dorosłych, - analiza przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych, - prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, - podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
  • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców KRUS ( rencistów, emerytów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników oraz opłacania składek na to ubezpieczenie
  • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy albo wykazujących okresowo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zawodowej w gospodarstwie rolnym
  • przyznawanie i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz chorobowych, wypadkowych, macierzyńskich , a także świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych w zbiegu ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników
  • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych
  • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami - ost. zm. - Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 50, poz. 301)
Zobacz też:
Kwestionariusz osobowy pracownika