Nie uregulowanie faktury VAT przez nieuczciwego kontrahenta, nie zezwala przedsiębiorcy nie płacić do urzędu skarbowego należnego VAT-u. Funkcjonuje jednak 'Ulga za złe długi', która pozwala odzyskać zapłacony podatek. W myśl art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na złe długi i dokonać korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, których jego usługobiorcy nie uregulowali. Warunkiem jest tutaj jednak uprawdopodobnienie nieściągalności tych wierzytelności. Nieściągalność uważa się z kolei za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu jej płatności określonego na fakturze lub w umowie. Żeby skorzystać z ulgi na złe długi, trzeba spełnić jednocześnie poniższe warunki:
  • Dostawa towaru lub świadczenie usług musi być dokonane na rzecz podatnika , o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (tj. podatnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu uptu) oraz który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  • Wierzytelności, których ma dotyczyć ulga, powinny zostać uprzednio wykazane w deklaracji jako należny podatek i obrót opodatkowany.
  • Wierzyciel i dłużnik na dzień skorzystania z ulgi muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.
  • Wierzytelności nie mogą zostać zbyte.
  • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć więcej niż dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.
  • Wierzyciel musi dokonać zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania VAT należnego w ramach ulgi na złe długi, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie może uregulować należności w jakiejkolwiek formie.