Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą mogą korzystać z wielu przywilejów w postaci ulg podatkowych i składkowych. Co zrobić, by płacić mniej? Ulgi składkowe Firmy założone po 23 sierpnia 2005 roku mogą skorzystać z obniżki składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 24 sierpnia 2005 roku weszła bowiem w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i o zmianie innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1248), obniżająca podstawę wymiaru składek ZUS-owskich od nowo powstałych firm. Obecnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS ( chorobowe, emerytalne, rentowe) w okresie pierwszych 2 lat kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast minimalne wynagrodzenie od stycznia 2011 r. wynosi 1386,00 złotych. Od 20 września 2008 roku podatnikom przysługuje też prawo zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym czasie nie uiszczają oni składek na ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej. Przerwa taka nie powoduje również utraty prawa do ulgi składkowej dla nowych przedsiębiorców. Ulgi podatkowe Jednorazowa amortyzacja z “pomocy de minimis” to ulga podatkowa, z której mają prawo korzystać przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą oraz Mali Podatnicy. Pomoc ta to ulga, polegająca na jednorazowej amortyzacji wszystkich środków trwałych, których łączna wartość początkowa nie przekracza równowartości 100 tysięcy euro. Odpisy amortyzacyjne są wliczane do kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu przedsiębiorca ma zmniejszone zobowiązania podatkowe. Jednorazowo amortyzować można składniki majątku zaliczane do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, czyli:
  • kotły oraz maszyny energetyczne (gr. 3)
  • specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. 5)
  • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (gr. 7)
  • urządzenia, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)
  • urządzenia techniczne