Jest ona umową zawartą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego polegająca na realizacji ustalonego dzieła. osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do zrealizowania oznaczonego dzieła, a a osoba zamawiająca - do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tzw. 'starannego wykonania' i to właśnie odróżnia ją od umowy zlecenie. Z reguły, umowy takie są podpisywane pomiędzy przedsiębiorcami lub właścicielem firmy a osobą prywatną. Nie ma jednak przeciwwskazań, żeby sporządziły ją pomiędzy sobą również 2 osoby prywatne, czyli nieprowadzące firmy. Dodatkowo, można w niej zawrzeć klauzulę kary umownej. Wynagrodzenie za umowę o dzieło Wynagrodzenia za umowę o dzieło musi być takie jak to podane na umowie. Prawodawca przewidział jednakże pewne wyjątki, kiedy to wynagrodzenie może być zupełnie inne:
  • Gdy zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
  • Gdy strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów - wynagrodzenie kosztorysowe - a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron, może żądać proporcjonalnej zmiany zawartego w umowie wynagrodzenia.
Koszty umowy o dzieło
  • zaliczka na podatek dochodowy – 19%
  • koszty uzyskania przychodu przy wyliczaniu zaliczki – 20%, 50%, jeśli umowa przenosi prawa autorskie, ustalone kwotowo i jeśli przekroczone są wyliczone normy – w tym przypadku wykonawca musi koszty udokumentować
  • obowiązek zachowania minimalnego wynagrodzenia - nie
  • kwota wolna od podatku– nie
  • ubezpieczenie społeczne – nie
  • ubezpieczenie zdrowotne – nie