Umowę o pracę podzielić można na trzy niezależne, prawne etapy, tj. podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy , a także wypowiedzenie umowy o pracę. Jak to wygląda ze strony formalnej? Zawarcie umowy o pracę Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie znaczy to wcale, iż umowa zawarta ustnie nie jest ważna. W wypadku umowy ustnej, pracodawca zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi na piśmie, w czasie nie przekraczającym tygodnia od czasu podjęcia zatrudnienia warunki oraz rodzaj umowy. Ponadto, z otrzymanej umowy o pracę musi wynikać jakiego rodzaju umowa została zawarta. Należy także określić warunki, na jakich została zawarta a w szczególności:
  • miejsce pracy i miejsce jej wykonywania
  • stanowisko pracy lub pełnioną funkcję, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (w jego regulaminie organizacyjnym)
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
  • wykonywanego przez pracownika zawodu lub posiadanej specjalności
  • termin rozpoczęcia pracy
Realizacja postanowień umowy Każda ze stron umowy, zarówno pracownik jak i pracodawca, mają obowiązek przestrzegać warunków nie tylko podpisanej umowy o pracę, ale też przepisów Kodeksu pracy oraz BHP. Ewentualne zmiany w umowie należy sporządzić jako aneksy pisemne do umowy o pracę pod rygorem ich nieważności. Rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić jedynie w formie pisemnej za potwierdzeniem jego odbioru (również za pomocą poczty). Dodatkowo, należy zachować określony w warunkach umowy czas wypowiedzenia. Zazwyczaj dla umowy o pracę na czas nieokreślony stosowany jest 30 dniowy czas wypowiedzenia. W pozostałych przypadkach z reguły stosuje się czternastodniowy czas zakończenia trwania umowy, w przypadku, gdy umowa pozwala na wcześniejsze jej zakończenie.