W myśl ogólnej zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531k.c., strony zawierające umowę mają możliwość ułożyć stosunek prawny, podług swego uznania, o ile jego zakres lub cel nie sprzeciwiały się własności stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepis ten decyduje wprost o tym, że świadczenie pracy nie musi mieć postaci pracowniczej, a zatem zezwala się jej wykonywanie na podstawie umowy cywilnej. W tym zakresie liczy się wola stron, którą trzeba przeanalizować w pierwszej kolejności.
 
Umowa o pracę – pracownik obliguje się do wykonywania pracy specyficznego rodzaju, na rzecz pracodawcy. Zatrudniający nadzoruje tę pracę, precyzuje jej miejsce i czas świadczenia. Zobowiązuje się też do zatrudnienia pracownika i wypłacenia mu określonego w umowie wynagrodzenia. Znaczy to, że bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy, przy zrealizowaniu tych warunków, dany stosunek wiążący strony, będzie potraktowany jako umowa o pracę. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy uchowaniu wykonywania pracy w jednakowych warunkach.
 
Umowa zlecenie – określa produkt albo usługę, jakie zatrudniony na umowę zlecenie zobowiązuje się tworzyć na rzecz zlecającego pracę. W niniejszej sytuacji posiadamy dwa subiekty stosunku zobowiązaniowego - miast pracownika i zatrudniającego, występuje zatrudniony na umowę zlecenie i zleceniodawca. Umowa zlecenie i umowa o pracę są najczęstszymi formami przyjęć do pracy pracowników. Mimo, że na gruncie umowy o pracę i umowy zlecenia mogą być wyświadczone identyczne usługi, to pomiędzy tymi formami zatrudnienia istnieje kilka istotnych rozróżnień:
 
 
Umowa o pracę
Szczegółowo charakteryzuje sposób oraz terminy wypowiedzenia,
Zawarcie umowy o pracę w zamian umowy zlecenia, nie stwarza żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy,,
Zasadnicza część wypłaty winna być płacona co miesiąc,
Pracownik musi wyświadczać pracę osobiście oraz wyświadczać zalecenia pracodawcy,
Między stronami zachodzi stosunek pracy,
Powinna być stworzona w formie pisemnej. Jeśli będzie jedynie słownie, pracodawca musi maksymalnie w przeciągu 7 dni od daty zaczęcia pracy, potwierdzić ją pisemnie,
Może być zawarta jedynie z osoba fizyczną,
Pracownik musi wypełniać określone obowiązki w wyznaczonym miejscu i czasie,
Pracownik jest dobrowolnie podlegający pracodawcy,
Jest odpłatna. Pracownik nie może zrzec się prawa do wypłaty,
Stronami umowy są zatrudniony i pracodawca
Osoba świadcząca umowę o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.
 
Umowa zlecenie
Może być zawarta w każdej formie: ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiany,
Może zostać wypowiedziana w dowolnym czasie,
Stronami umowy są wykonujący zlecenie i zlecający,
Zlecający i zleceniobiorca są równorzędnymi podmiotami,
Mogą ją wykonywać różne osoby, także osoby prawne i inne podmioty nie mające osobowości prawnej,
Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone po wyświadczeniu zlecenia (albo w inny sposób opisany w umowie pomiędzy zleceniodawcą a przyjmującym zlecenie),
Stworzenie umowy zlecenia miast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podpada karze pieniężnej,
Może być odpłatna lub nieodpłatna,
Pomiędzy stronami wywiązuje się stosunek cywilnoprawny,
Zatrudniony nie ma obowiązku świadczyć opisane obowiązki w wyznaczonym miejscu i czasie,
Zasadniczo zleceniobiorca powinien wykonywać pracę osobiście. Może on jednak w określonych przypadkach, za zgodą zlecającego, oddać jej wykonanie komu innemu, co daje zleceniodawcy pełną pewność, że praca będzie wykonana o czasie. Za wybranie osoby na zastępstwo odpowiada bowiem zleceniobiorca
Osoba wykonująca zlecenie, ma możliwość podlegać obowiązkowi polisy społecznej wyłącznie w przypadkach precyzyjnie określonych przez przepisy tyczące się ubezpieczeń społecznych.