Po przystąpieniu do Wspólnoty łatwiejsze stało się przede wszystkim funkcjonowanie każdego przedsiębiorcy. Poszerzył się obszar, na którym bez specjalnych utrudnień może następować wymiana różnego typu świadczeń. Należy się bliżej przypatrzeć, jak wyglądają wszystkie sprawy powiązane z wwozem i eksportem usług.

IMPORT ŚWIADCZEŃ

Według art. 2 pkt.9 aktu prawnego o VAT importem usług jest wykonywanie usług, z racji świadczenia których płatnikiem podatku staje się usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, to znaczy osoby prawne, punkty organizacyjne niemające osobowości prawnej a także osoby fizyczne, będące klientami usług wykonywanych przez płatników nieposiadających stałego miejsca zamieszkania, siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Wwóz usług dotyczy zarówno transakcji wewnątrz Unii, a także transakcji z krajami trzecimi. Opodatkowujemy jednak wyłącznie odpłatne wykonywanie usług na terytorium kraju. Stąd też ważne jest zdefiniowanie, czy konkretna usługa wykonywana jest na terytorium kraju, czy też nie. Kluczowe znaczenie dla zaklasyfikowania wyświadczenia usługi do wwozu usług ma więc ustalenie miejsca jej wykonywania, które jest również miejscem opodatkowania tej umowy.

Miejsce świadczenia usług dystrybucji towarów

W sytuacji wewnątrzwspólnotowych świadczeń dystrybucji towarów, miejsce świadczenia tych usług opisuje artykuł 28f ustawy o VAT. W sytuacji dystrybucji towarów, który zaczyna się oraz kończy w 2 różnych krajach członkowskich, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczął. W sytuacji, gdy nabywca dał wykonującemu wewnątrzwspólnotową usługę dystrybucji towarów tak zwany ” NIP Unijny”, miejscem wykonania niniejszej usługi jest teren państwa będącego członkiem, które dało kupującemu ten numer.

Miejsce świadczenia usług transportu osób

Miejscem świadczenia usług transportu osób jest miejsce, w którym zachodzi dystrybucja z uwzględnieniem zrobionych odległości.

Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami staje się miejsce położenia nieruchomości.

Miejsce wykonania usług restauracyjnych i cateringowych

Miejscem wykonania powyższych usług staje się miejsce, w którym usługi niniejsze są rzeczywiście świadczone z jednym wyjątkiem: kiedy usługi niniejsze są wykonywane na pokładach statków, samolotów, pociągów podczas części dystrybucji osób wykonanej na terenie Wspólnoty, miejscem świadczenia staje się miejsce rozpoczęcia dystrybucji osób.

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejscem świadczenia usług elektronicznych, wykonywanych na rzecz podmiotów, którzy nie są płatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce normalnego pobytu na terytorium Wspólnoty, przez płatnika, który posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi za teren Unii Europejskiej, a w przypadku nieposiadania takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce normalnego pobytu za obszarem Wspólnoty Europejskiej jest miejsce, w którym subiekty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce normalnego pobytu.

Miejsce wykonywania usług turystycznych

Miejscem wykonywania wyżej wymienionych usług jest miejsce, w którym wykonujący usługę posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

Import świadczeń zachodzi wtedy, gdy:

usługę wykonuje płatnik podatku kraju Wspólnoty albo trzeciego,
usługodawca nie rozliczył w naszym kraju podatku VAT z tego tytułu,
usługobiorcą jest płatnik podatku, którego siedziba lub miejsce stałego pobytu jest w naszym kraju i który jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od zakupienia wyżej wymienionych usług.

Płatnikiem podatku zawsze będzie odbiorca usługi w przypadku świadczeń:

delegowania pracowników,
badania rynków i opinii publicznej, tłumaczeń, doradztwa w obszarze nadzorowania firmy i zarządzania, rachunkowo-księgowych, prawniczych,
wynajmu, dzierżawy tyczących się ruchomości z wyjątkiem środków lokomocji,
sprzedaży praw lub przydzielenia licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji patentów, praw autorskich, praw do oznaczeń fabrycznych i handlowych,
nadawczych radiowych i telewizyjnych,
elektronicznych,
promocji,
agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby,
bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych z wyjątkiem wynajmu sejfu przez instytucje bankowe,
telekomunikacyjnych.

UWAGA

Podstawą opodatkowania w wwozie świadczeń jest suma, jaką odbiorca usługi jest zobowiązany zapłacić!

Podatek z tytułu importu świadczeń to podatek naliczony. Odliczenia podatku naliczonego dokonuje się w tym samym m-cu, w jakim powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu świadczeń!

WAŻNE

Wwozu świadczeń nie wykazuje się w danych podsumowujących VAT UE! Zaś wywóz świadczeń w ramach wspólnoty trzeba wykazać w danych podsumowujących.