WDT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to transakcja, w której następuje wywiezienie (przemieszczenie) towarów z Polski na terytorium innego kraju który jest członkiem Unii Europejskiej. Nabywca jest (lub nie) podatnikiem podatku VAT rozpoznanym na potrzeby przeprowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowej na obrszar państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Obszarem świadczenia WDT jest miejsce, w którym znajdują się towary w momencie ich wysyłania czy transportu. Jedynie wstedy dostawę uznaję się za dokonaną.

Wyliczeń podatkowych DWT realizować można korzystając stawki 0%. Jest dozwolone w momencie, gdy zarówno sprzedawca oraz nabywca są zarejestrowani dla potrzeb wewnątrzwspólnotowego obrotu, czyli mają numer VAT-UE oraz dostarczyli go drugiemu kontrahentowi. Wartość podatku VAT z faktury przelicza się na złotówki zgodnie zbieżącym średnim kursem NBP drugiej waluty w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży zaś kwotę netto według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia. Tymczasem różnice kursowe rozliczane są w momencie wpływu waluty na konto wg kursów kupna odpowiedniego banku. W przypadku nie spełnienia tych warunków transakcja zostanie uznana za krajowa i rozliczona zostanie przy użyciu stawki obowiązującej w danym kraju.

Przy WDT nie korzysta się dokumentów SAD (stosowanego tylko w eksporcie i imporcie między krajami spoza UE), dlatego też wymagane jest również posiadanie przez sprzedawcę dokumentów potwierdzających wywiezienie towaru z polski do innego kraju członkowskiego. Są to głównie dokumenty przewozowe i specyfikacje towarów oraz kopia faktury. Jeżeli nie ma możliwości skompletowania w/w dokumentów posłużyć się można dowodami pomocniczymi wskazanymi w ustawie o VAT.