Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingWłaściciele firm, zwani Małymi Podatnikami, mają możliwość dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda owa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania produktu lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak wyłącznie w odniesieniu do zapłaconej części należności. Fakturę VAT-MP wystawia się nie później niż tydzień od wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei w przypadku, gdy MP zdobył zaliczkę na poczet tej faktury, nie później niż do siódmego dnia od otrzymania tej zaliczki. Ogromnie istotne jest, by wszelkie rachunki małego podatnika oznacza, jako „MP”, a w chwili otrzymywania następnych części zapłat wystawić na nie następne faktury VAT-MP. Dokumenty muszą obejmować jednakowe co faktury zaliczkowe. Mały podatnik wystawiając fakturę, musi opisać ją, jako 'Faktura VAT-MP' oraz umieścić informację o okresie płatności. W sytuacji, gdy faktura VAT nie będzie obejmowała tego zapisu zostanie potraktowana jako niepoprawnie wystawiona. Dla podatników korzystających z metody kasowej ustawodawca przewidział dodatkowe składniki, jakie powinna zawierać wystawiana przez nich faktura. Poza bazowymi częściami składowymi dokumenty wystawiane przez małych podatników powinny zawierać: - oznaczenie 'FAKTURA VAT - MP' - termin płatności należności określonej w fakturze W przypadku kupna towarów i usług od małego podatnika, udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z przepisami 'FAKTURA VAT-MP', płatnik może zmniejszyć wartość podatku należnego o wartość podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w jakim: - uregulował część należności na rzecz MP, - uregulował całość należności na rzecz MP , - w sytuacjach pozostałych niż zapisane powyżej, - przypada 90 dzień od dnia otrzymania produktu lub wykonania usługi Możliwość korzystania z metody kasowej wiąże się z potrzebą wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Zawiadomienie złożyć trzeba w okresie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który płatnik będzie stosował metodę kasową. Konsekwencją wyboru tej metody rozliczeń podatku VAT jest także kasowy, zależny od zapłaty, sposób obniżania kwoty podatku należnego o VAT naliczony. Zmniejszenia podatku należnego, mały podatnik może dokonać w rozliczeniu za za 3 miesiące, w których: - uregulował należność wypływająca z uzyskanej od kontrahenta faktury - zapłacili podatek wypływający z dokumentu celnego,uwzględnieniem kwot wypływających z decyzji naczelnika urzędu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem uzyskania faktury lub dokumentu celnego.