Wraz z uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej wprowadzono nowy formularz, za pomocą którego podatnik może kontaktować się z urzędem - CEIDG-1. Jest to wniosek, z którym każdy przedsiębiorca powinien się zapoznać. Służy on przede wszystkim rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej.

Co ważne, CEIDG-1 spełnia także dodatkowe funkcje, dzięki czemu kontakty podatnika z urzędem są znacznie łatwiejsze pod względem “papierkowym”. I tak, składając wniosek CEIDG-1, przedsiębiorca składa jednocześnie:

  • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
  • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP;
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Podatnik może się w kwestii składania wniosku zdecydować na Internet - po zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie CEIDG wniosek można wypełnić i podpisać elektronicznie, a następnie złożyć - bez wychodzenia z domu. Jeśli ktoś nie ma pełnego zaufania do drogi elektronicznej, może podpisać papierowy wniosek. W tym celu ma do wyboru dwa wyjścia - wypełnienie formularza na stronie internetowej, a następnie podpisanie go w urzędzie (urzędnik odnajduje wniosek po jego numerze i przedkłada podatnikowi papierową wersję do podpisania) lub też tradycyjnie - poprzez pobranie i złożenie w gminie papierowej wersji dokumentu. Do urzędy gminy można także przesłać listem poleconym uzupełniony papierowy druk, jednak w takim wypadku podpis podatnika musi być potwierdzony notarialnie.

Co bardzo istotne - przyszły przedsiębiorca może swój wniosek złożyć lub przesłać do dowolnie wybranego urzędu miasta lub gminy. Nie ma już obowiązku pojawienia się w konkretnie określonym urzędzie, właściwym dla miejsca zamieszkania. Dzięki centralnemu, internetowemu systemowi takie rozwiązanie znacząco poszerzyło możliwości podatnikom zamieszkującym i prowadzącym działalność z dala od miejsca zameldowania.