Uzyskane przez Polskę fundusze unijne na lata 2014-2020 zostaną przeznaczone na realizację 16 programów regionalnych, 8 programów krajowych oraz 1 programu ponadregionalnego Polska Wschodnia. Co ważne w ramach programów regionalnych środkami będą dysponowali marszałkowie województw.

Uzyskane przez Polskę fundusze zostaną przeznaczone na:

  • innowację,

  • przedsiębiorczość,

  • autostrady i drogi ekspresowe,

  • badania i rozwój,

  • zieloną energię,

  • transport przyjazny środowisku,

  • społeczeństwo informacyjne,

  • włączenie społeczne, edukację, rynek pracy.

Głównym celem programu rozpoczynającego się w 2014 roku jest zwiększenie roli wiedzy, kształcenia, innowacji oraz technologii cyfrowych. Wśród założeń można wymienić również zwiększenie konkurencyjności na rynku, walkę z ubóstwem, podnoszenie kwalifikacji przez obywateli.

Z punktu widzenia beneficjentów zostanie utworzona większa ilość programów operacyjnych, które będą zasadniczo wyspecjalizowane.

Wiele zmian obejmie wsparcie dla przedsiębiorców. Dotychczas otrzymywali oni fundusze w postaci dotacji unijnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje wprowadzenie zwrotnych pożyczek na korzystnych warunkach. Tego typu modyfikacje spowodowane są dość często spotykanym zjawiskiem marnotrawienia przez przedsiębiorców uzyskanych funduszy. Z punktu widzenia przedsiębiorców rozwiązanie to niekoniecznie wygląda korzystanie. Jednak w ocenie resortu modyfikacje te są niezbędne, gdyż z pomocy będzie mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Spłacenie przez przedsiębiorców zaciągniętych pożyczek spowoduje, że fundusze będą wciąż znajdowały się w obrocie gospodarczym i będą mogły wspierać kolejne firmy.