Wypadek w pracy pociąga za sobą pewne procedury, których powinien dopełnić pracodawca. Warto zapoznać się z tymi wytycznymi, nawet jeśli przedsiębiorca przekonany jest, że w jego zakładzie pracy wszystkie przepisy BHP są doskonale przestrzegane. 

Rodzaje wypadków przy pracy:

 • śmiertelny - wypadek, na skutek którego nastąpiła śmierć pracownika w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku,
 • ciężki - wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • zbiorowy - gdy w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.

Procedura powypadkowa:

1. Zgłoszenie wypadku - przez osobę poszkodowaną, o ile pozwala na to jej stan zdrowia, lub przez każdego innego pracownika, który zauważył zdarzenie w zakładzie pracy; 2. Zabezpieczenie miejsca wypadku - pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań, które wyeliminują lub ograniczą dalsze zagrożenie, udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. Jeśli zdarzy się, że pracownik doznał wypadku w miejscu, które nie podlega pod jego pracodawcę, to pracodawca właściwy dla tego miejsca powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę poszkodowanego. Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone przed:

 • wstępem osób niepowołanych.
 • uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem.
 • dokonywaniem zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego okoliczności i przyczyny.

3. Zawiadomienie o wypadku - obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne zawiadomienie właściwego inspektora pracy i prokuratora o wypadku w miejscu pracy. 4. Zespół powypadkowy - do jego powołania jest zobowiązany pracodawca w celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek rzeczywiście pozostawał w związku z pracą, najczęściej w skład zespołu wchodzą:

 • pracownik kierujący komórką służby BHP oraz zakładowy społeczny inspektor pracy - przy wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
 • pracownik służby BHP oraz oddziałowy społeczny inspektor pracy - przy pozostałych wypadkach,
 • pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP albo specjalista spoza zakładu - u pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby BHP,
 • przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP zamiast społecznego inspektora pracy - w przypadku pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy.

Zespół powypadkowy ma obowiązek:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • sporządzić szkice, fotografie miejsca wypadku (jeśli jest to konieczne),
 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeśli pozwala na to stan jego zdrowia,
 • zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,
 • zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów,w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
 • zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
 • określić środki profilaktyczne oraz wnioski, zwłaszcza wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

5. Dokumentacja powypadkowa - sporządzana przez zespół powypadkowy w ciągu 14 dni, zawiera:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w przypadku pracownika,
 • kartę wypadku - w przypadku osoby świadczącej pracy na podstawie innej niż stosunek pracy.

6. Zarejestrowanie wypadku - pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia na podstawie protokołów powypadkowych rejestru wypadków przy pracy.