Businessman Writing On a DocumentPrzed każdym startującym z własną działalność gospodarczą stoi wizyta w urzędzie miasta lub gminy w celu otrzymania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jak prawidłowo wypełnić wniosek EDG-1? Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG-1) stanowi jednolity wzorzec obowiązujący na terenie całego państwa. Można go złożyć: - w urzędzie miasta lub gminy w miejscu zamieszkania, - przesłać elektronicznie przez stronę www urzędu ( w wypadku braku podpisu elektronicznego, właściciel przedsiębiorstwa w okresie 3 dni od przesłania wniosku musi pojawić się w urzędzie w celu złożenia podpisu pod nim oraz odbioru zaświadczenia), - wysłać pocztą ( notarialne poświadczenie podpisu) Po dokonaniu wpisu organ prowadzący ewidencję prześle wniosek do urzędu statystycznego, ZUS- u i urzędu skarbowego, gdzie dopełnione zostaną pozostałe formalności związane z otwieraniem działalności gospodarczej. Sposób wypełniania wniosku EDG-1 Wniosek EDG-1 należy wypełnić komputerowo, na maszynie lub długopisem, w sposób wyraźny, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz EDG-POPR. Wszystkie daty we wniosku EDG-1 należy podawać w formacie RRRRMMDD. W rubryce 01 należy wskazać rodzaj wniosku. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3, 2 i 3, 2 i 4, 2 i 5, 4 i 5. W sytuacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się rubryki i pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) oraz: - 07.3 – o ile posiada numer PESEL, 07.4 – o ile posiada numer NIP, - 07.8 i 07.9 - o ile posiada, - 08.5 - 08.8 - o ile posiada oraz 08-11 jeśli adres jest nietypowy, - 09 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08, - 14 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08, - 15 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 14 lub 08, - 16 - o ile posiada odpowiednio telefon, adres email, faks lub adres strony www, - 19 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS albo 20 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, - 21 - jeśli zakładając własny biznes jednocześnie deklaruje jej zawieszenie, - 24 - jeśli nie prowadzi dokumentacji księgowej we własnym zakresie, - 25.8 - o ile posiada, - 27-29 - o ile którakolwiek dotyczy. Natomiast część EDG-MW wypełnia się tylko wtedy, gdy prowadzi się działalność gospodarczą w więcej niż jednym miejscu. Właściciel firmy wypełnia rubryki i pola w: - 01.1, 02, 03, 04, 05, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, - 06.2 - o ile posiada numer NIP, - 07 - odpowiednie pola, - 08 - wypełnia jeśli posiada trzecie miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku części EDG-RB wypełnia się ją jedynie wtedy, gdy zakładający działalność posiada rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą lub wnioskodawca posiada nadany w innych krajach NIP albo chce zgłosić numer osobistego rachunku bankowego. Wypełnia on rubryki i pola: - 01, 02, 03, 04.1 - o ile posiada numer NIP, - 04.2 - o ile posiada numer PESEL, - 05.1-4 - o ile posiada rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, - 05.6 – o ile na ten rachunek ma być dokonywany zwrot podatku, - 06 - o ile posiada drugi rachunek bankowy, - 07 - o ile posiada trzeci rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, - 09 - o ile nadano w innych krajach podatkowe numery identyfikacyjne. Z kolei część EDG-RD wypełnia się jedynie o ile jest to kontynuacja: rubryki 13 części EDG-1 albo 07.18, albo 08.18 części EDG-MW. Przedsiębiorca wypełnia rubryki i pola: - 01, 02, 03, 04 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, - 05, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, - 06.2 - o ile posiada numer NIP oraz 07. Zobacz też:
Po co przedsiębiorstwu opis stanowiska pracy?