Wszystkim pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym, tzw. L4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% kwoty zawartej w umowie o pracę, przy czym pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas przebywania na chorobowym przez 33 dni w roku kalendarzowym, za pozostały okres płaci ZUS. Gdy niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy czy z pracy, lub także przypada na czas ciąży, pracownikowi przysługuje 100 % wypłaty. Kiedy wynagrodzenie chorobowe się nie należy?
 
Wynagrodzenie gwarancyjne nie należy się w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, to znaczy gdy: – pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres choroby na podstawie szczególnych przepisów – niezdolność do pracy przypada na okres wyczekiwania, t.j. na okres pierwszych 30 dni zatrudnienia u danego pracodawcy, chyba że:
  • pracownik był posłem lub senatorem i przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu trzech miesięcy od ukończenia kadencji
  • pracownik ma wcześniejszy, co najmniej 10-letni, okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego
  • niezdolność do pracy powstała w skutek wypadku w drodze do pracy albo z pracy
  • pracownik jest absolwentem i podjął pracę w ciągu 30 dni od ukończenia szkoły
– niemożność wykonywania służbowych obowiązków wystąpiła w okresie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania czy odbywania kary pozbawienia wolności Obliczanie wynagrodzenia chorobowego Wynagrodzenie za okres choroby oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone w danym zakładzie pracy za sześć miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niemożność wykonywania obowiązków służbowych. Do wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby wlicza się takie składniki wynagrodzenia, jak:
  • wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, które ustala się w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi
  • nagrody i inne składniki
  • premie kwartalne w wysokości stanowiącej 1/6 premii, wypłacone pracownikowi za 2 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy
  • premie miesięczne i inne składniki wynagrodzenia w kwocie wypłaconej pracownikowi za pełny miesiąc kalendarzowy