Faktura VAT jest dokumentem handlowym, dokumentującym operację gospodarczą, między sprzedającym a kupcem. Zobowiązanie korzystania z faktur określa Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, określana potocznie 'Ustawą o VAT'.   Zwrócić uwagę trzeba, iż faktury trzeba wystawić najpóźniej z datą pojawienia się obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Standardy te nie dotyczą wystawiania faktur w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, gazu, usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz usług wskazanych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o usługach komunalnych, gdy faktura VAT zawiera informację, którego okresu rozliczeniowego dotyczy. Do najchętniej wystawianych faktur można: Faktura VAT marża jest dokumentem, który stosują ci, którzy uprawnieni są do regulowania podatku zgodnie z procedurą marża. Procedurę tę wykorzystują np. podatnicy świadczący usługi w ramach turystyki jak również ci, którzy dokonują dostawy produktów używanych. Według ustawy o VAT, marża to różnica między kwotą należności, jaką powinien uiścić klient usługi lub produktu, a ceną, jaką zapłacił podatnik towarów lub usług zakupując je od innych płatników (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie). Faktura marża jest dokumentem znacznie bardziej uproszczonym, niż zwykła faktura VAT. Nie musi ona zawierać następujących danych: - suma wartości sprzedaży z uwzględnieniem stawki, - wartość sprzedaży netto, - cena jednostkowa netto, - stawka podatku, - kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto Faktura VAT zaliczkowa jest dokumentem, mającym na celu potwierdzić, że należność za wydany towar lub wykonaną usługę została pobrana bądź w całości, bądź w części, przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeśli zatem sprzedawca lub wykonawca usługi otrzymał wcześniej przedpłatę, zaliczkę, zadatek, czy ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od daty otrzymania kwoty.Faktura zaliczkowa , zawierać powinna : - numery NIP sprzedawcy i nabywcy, oznaczenie 'Faktura VAT' lub 'Faktura VAT-MP' , - dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, - kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, - kwotę podatku, - daty wystawienia oraz numery poprzednich faktur zaliczkowych (jeżeli je wystawiano) oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto, - stawkę podatku, - imię, nazwisko/ nazwę sprzedawcy i nabywcy, - dane dotyczące zamówienia lub umowy, - datę otrzymania części/ całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), jeśli ta nie pokrywa się z datą wystawienia faktury Płatnicy nie mają także obowiązku wykazywać na fakturze VAT swojej marży. W fakturze wpisują tylko: - adresy, - numery NIP sprzedawcy i nabywcy, - kwotę należności ogółem wyrażoną cyframi oraz słownie dzień, - imię, nazwisko/ nazwę sprzedawcy, - dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, - nazwę towaru lub usługi, - jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług W wypadku, gdy faktury zaliczkowe nie pokrywają całej sumy brutto, sprzedający - po sprzedaży] produktu lub wykonaniu usługi - wystawia fakturę na zasadach ogólnych. Sumę wartości towarów lub usług w tym wypadku, pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, natomiast wartość podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności. Faktura ta powinna obejmować numery faktur wystawionych przed przekazaniem towaru lub wykonaniem usługi. W sytuacji, gdy faktury zaliczkowe obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca nie wystawia faktury w terminie podanym wyżej. Jeżeli po wystawieni faktur zaliczkowych nastąpi konieczność do zastosowania innej stawki VAT, wówczas należy wystawić fakturę korygującą. Faktura pro forma jest typem dokumentu, który nie należny do dokumentów księgowych. Jest on zapowiedzą, że dokument, np. faktura VAT, zostanie wystawiony. Polskie przepisy nie regulują kwestii wystawiania faktur pro forma, faktury te mimo to funkcjonują w obrocie gospodarczym i chętnie wykorzystywane są przez przedsiębiorców. Faktura pro forma mieści w sobie te same komponenty, co faktura handlowa, odróżnia ją tylko oznaczenie 'Faktura pro forma' zamiast 'Faktura VAT'. Pamiętać należny, że faktura pro formy nie zwalnia podatnika z konieczności wystawienia faktury według norm ogólnych, bowiem sam w sobie nie przedstawia potwierdzenia dokonania transakcji. Nie jest zatem w myśl litery prawa dowodem księgowym, w związku z tym płatnik nie ma sposobności zamieszczenia jej w ewidencji zakupów, rejestrze VAT jak również w konsekwencji w deklaracjach VAT. W obrocie gospodarczym faktura pro forma pełni rolę swoistego rodzaju oferty zawarcia umowy sprzedaży (towaru lub usług). Pełni ona rolę informacyjną, z powodu tego, iż za jej pomocą sprzedawcy prezentują nabywcom kryteria umowy sprzedaży. A zatem jej strony, przedmiot sprzedaży, kwotę sprzedaży oraz termin zapłaty. Dodatkowo faktura pro forma może zostać uważana za świadectwo odebrania zamówienia, zaś dla nabywającego może być informacją o konieczności wpłacenia przedpłaty przed przyjęciem produktu lub świadczeniem usług. Zobacz też:
brutto netto wynagrodzenie