Dane działalności nie są wybierane raz na zawsze - może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie wprowadzenie zmian. Trzeba w takiej sytuacji pamiętać, że informację o zmianie danych trzeba zgłosić także do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

Aby zgłosić zmianę danych, przedsiębiorca wykorzystuje znany mu już druk CEIDG-1. Podczas tej procedury nie jest konieczne wypełnianie wszystkich rubryk - tylko kilka jest obligatoryjnych, pozostałe zależą od tego, jakie zmiany chce wprowadzić przedsiębiorca.

Podczas składania wniosku o zmianę danych w rubryce 01 podatnik zaznacza pozycję drugą - “Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG”. W tym samym miejscu należy także wprowadzić datę powstania zmiany. Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na terminy - zgodnie z przepisami, podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia w urzędzie powstałej modyfikacji w ciągu siedmiu dni od zdarzenia.

Jeśli chodzi o dane osobowe, konieczne jest wprowadzenie przynajmniej numerów PESEL, NIP i REGON, nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. Kolejne obligatoryjne pola to te dotyczące nazwy skróconej, lub - jeśli firma takowej nie posiada - imienia i nazwiska właściciela firmy.

Jeśli w zgłoszeniu pierwszym podatnik deklarował, że chce być ubezpieczony w ramach KRUS, także podczas zmiany należy zaznaczyć pozycję "Chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników".

Kolejna rubryka, która musi być wypełniona zawsze, dotyczy informacji na temat właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Bezwzględnie należy wypełnić także ostatnie już pola, przeznaczone na podpis, datę i miejsce złożenia wniosku, oraz - ewentualnie - liczbę odpowiednich załączników.

Co ważne, za pomocą formularza CEIDG-1 nie można wprowadzać modyfikacji w numerach PESEL, REGON oraz NIP. W tej kwestii konieczne jest zwrócenie się do urzędu, który nadał numer bądź też do urzędu gminy, który w takiej zmianie może pośredniczyć.

Podczas wprowadzania zmiany przedsiębiorca zawsze powinien zaznaczyć pole, znajdujące się obok numeru rubryki, w którym modyfikacje będą wprowadzone. W przypadku niektórych rubryk, podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia zmian poprzez wypełnienie całej pozycji. Zasady te dotyczą rubryk:

 • danych personalnych,
 • adresu zamieszkania,
 • adresu zameldowania,
 • nazwy skróconej,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • danych kontaktowych,
 • adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • daty powstania obowiązku opłacania składek ZUS,
 • informacji o zawieszeniu/wznowieniu/zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacji dotyczącej naczelników urzędów skarbowych,
 • oświadczenia o wyborze formy opłacania podatku dochodowego,
 • formie wpłaty zaliczki,
 • rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej, danych podmiotu, który ją prowadzi lub miejsca przechowywania,
 • informacji o prowadzeniu zakładu pracy chronionej/zagranicznego przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości/działalności wyłącznie w formie spółki lub spółek cywilnych,
 • informacji o numerach identyfikacyjnych (podatkowych lub ubezpieczeniowych) uzyskanych w innych krajach.

Przedsiębiorca, który decyduje się zmienić dotychczasową formę opodatkowania podatkiem dochodowym bądź też sposób odprowadzania zaliczek powinien zwrócić szczególną uwagę na sposób dokonywania takich modyfikacji - wniosek CEIDG-1 służy bowiem wyłącznie do informowania o wprowadzonych zmianach. Natomiast aby móc takie modyfikacje zastosować, podatnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o wybór formy opodatkowania, to oświadczenie takie musi zostać złożone do 20 stycznia nowego roku podatkowego. W kwestii sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorca na wystosowanie odpowiedniego pisma ma czas do 20 lutego.

Jeśli wskazane powyżej terminy zostaną przekroczone, podatnik będzie zobowiązany do rozliczania się na takich samych zasadach, jak dotychczas, aż do zakończenia roku podatkowego.

Szczególne zasady dotyczą także modyfikacji pól związanych z PKD 2007 - czyli rodzajów prowadzonej działalności. Nie można w tym miejscu wykreślić przeważającego rodzaju działalności, a jedynie go zmodyfikować. W tym celu podatnik powinien zakreślić kwadracik, znajdujący się w oknie “Przeważający” i wpisać nowy kod.

W tym miejscu formularza można także dodawać lub usuwać kody. Wprowadzając nowe wystarczy dopisać nowy kod, rozpoczynając od pozycji drugiej. Natomiast podczas usuwania także należy wprowadzić odpowiedni kod i zaznaczyć znajdujące się obok pole “Wykreślenie”.