pile of euro coinsPodatnik, który w przeciągu ostatnich trzech m-cy rozliczał sprzedaż (wykonywał czynności obłożone podatkiem), w kolejnym okresie rozliczeniowym ma możliwość starać się o zwrot VATu albo jego części za określone produkty lub usługi. W powyższej sytuacji kwotę podatku należnego zmniejsza się o kwotę podatku naliczonego. Po takiej czynności pozostaje kwota do zapłaty albo nadwyżka, które można: otrzymać zwrot, przerzucić na następny czas rozliczeniowy. By otrzymać zwrot podatku VAT, płatnik podatku powinien wydać specjalny wniosek, na podstawie którego adekwatny płatnikowi urząd skarbowy określa, czy niniejszy zwrot przysługuje. Termin przypuszczalnego oddania podatku należy obliczać od daty złożenia w odpowiednim urzędzie wniosku. Jest to: 180 dni w standardowych przypadkach, 60 dni w sytuacjach ponaglonych (podatek zapłacony był za produkty sezonowe lub nieprzekraczające granicy 23% stawki VAT lub też produkty sprzedawane były za granicę) Płatnik podatku winien przechowywać wszystkie rachunki a także księgi rozliczeniowe, by mieć możliwość poświadczyć przysługujący mu zwrot podatku VAT. Warto pamiętać, że naczelnik odpowiedniego płatnikowi urzędu skarbowego, ma możliwość zarządzić kontrolę, która będzie miała na celu określenie poprawności składanych przez podatnika deklaracji. W niniejszym celu, może on również przedłużyć okres oczekiwania na zwrot podatku do końca procesu określającego jego zgodność z prawdą. O ile nie zostaną ukazane żadne nieprawidłowości, zwrot podatku należy się płatnikowi wraz z odsetkami prolongacyjnymi. Jest tak zarówno w powyższym przypadku, jak i sytuacji podzielenia zwrotu na raty. W sytuacji krótszego czasu oddania podatku, niż oficjalnie przyznany, odsetki nie przysługują płatnikowi. Jeśli płatnik otrzymał zwrot podatku za produkt, który został sprzedany za granicę, a powróciła do niego całość albo jego część, będzie on zmuszony zwrócić oddany mu podatek odpowiedniemu urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni, od dnia przekroczenia przez produkt granicy naszego kraju. Kiedy tego nie zrobi w ww. terminie, od kwoty podatku liczone zostaną odsetki ustawowe, które rosnąć będą z każdym dniem.