Inteligentny Rozwój jest krajowym programem operacyjnym, realizowanym w latach 2014-2020 w całości ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Celem inicjatywy jest wsparcie przedsiębiorców oraz naukowców w prowadzeniu badań, tworzeniu innowacji i przyczynianiu się do rozwoju techniczno – technologicznego naszego kraju. W przeciwieństwie do programu Pomoc Techniczna, udzielanie dotacji odbywa się w trybie konkursowym. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje naukowe oraz ich pracownicy. 

Finansowanie programu Inteligentny Rozwój

W ramach programu Inteligentny Rozwój do rozdysponowania znajduje się aż 8 613,9 mln euro, w całości pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa Partnerska, którą Polska podpisała z UE, określa kwoty, które mogą zostać przeznaczone na realizację poszczególnych założeń projektu, a mianowicie:

 • wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu B+R -  3 850 mln euro,

 • rozwój potencjału B+R w otoczeniu przedsiębiorstw – 1 043 mln euro,

 • pomoc w rozwijaniu innowacji w podmiotach gospodarczych – 2 200 mln euro,

 • rozwój potencjału naukowego i badawczego – 1 223 mln euro,

 • dotacje na pomoc techniczną -  297 mln euro.

Oczywiście beneficjenci programu Inteligentny Rozwój mogą liczyć na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych. Katalogi kosztów różnią się w zależności od rodzaju projektu i priorytetu, który jest realizowany.

 

Ważne!

Wnioskodawcy muszą liczyć się z partycypacją w kosztach przedsięwzięć, podejmowanych w ramach Inteligentnego Rozwoju. Konieczne jest wniesienie wkładu własnego.

 

Środki finansowe na wykonanie poszczególnych projektów zostaną przekazane w dwóch formach:

 • zaliczki - zostaje wypłacona akonto przyszłych wydatków. Wraz z zakończeniem przedsięwzięcia, dokonywane jest rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów.

 • refundacji  - wykonawca pokrywa wszystkie koszty, a po zakończeniu projektu otrzymuje wsparcie w postaci zwrotu całości samodzielnie sfinansowanej inwestycji.

Kto może zdobyć dofinansowanie z programu Inteligentny Rozwój?

Wnioskodawcami mogą być przede wszystkim:

 • osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą – przedsiębiorcy, aniołowie biznesu, konsorcja spółek, ventures capitals,

 • jednostki naukowe oraz ich pracownicy – uczelnie, jednostki badawcze, naukowcy, doktoranci, studenci, liderzy klastrów,

 • instytucje otoczenia biznesu – specjalne strefy ekonomiczne, jednostki administracji publicznej.

Kiedy można spodziewać się naboru wniosków o dofinansowanie w programie Inteligentny Rozwój?

W tym roku wciąż można ubiegać się o dotację do kilkunastu projektów. Przybliżony harmonogram składania wniosków o wsparcie finansowe w zakresie realizowanych przedsięwzięć został przedstawiony w poniższej tabeli.

 

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

Termin zakończenia

Rodzaj projektu

Maj 2015

Lipiec 2015

Sektorowe pogramy B+R

Maj 2015

Grudzień 2015

Wsparcie B+R w MŚP

Sierpień 2015

Wrzesień 2015

Wdrożenie rezultatów prac B+R

Sierpień 2015

Grudzień 2015

Wsparcie dla jednostek badawczych realizujących usługi dla biznesu

Wrzesień 2015

Październik 2015

 • Sektorowe programy B+R

 • Tworzenie centrów badawczo – rozwojowych

Październik 2015

Listopad 2015

 • B+R dużych przedsiębiorców

 • Projekty rozwojowe realizowane przez konsorcja

Październik 2015

Marzec 2016

 • Wsparcie przy uzyskiwaniu praw własności intelektualnej

 • Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych o charakterze strategicznym

Listopad 2015

Grudzień 2015

 • Tworzenie proinnowacyjnych usług

 • Wsparcie klastrów w podejmowaniu innowacyjnych inicjatyw

Grudzień 2015

Styczeń 2016

Wsparcie innowacji technologicznych

 

Aplikuj o fundusze z programu Inteligentny Rozwój

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opierającą się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii bądź innowacyjnych rozwiązań informatycznych, wnioskuj o dotację z programu Inteligentny Rozwój. Zapoznaj się z wymaganiami, jakie musisz spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Wszystkie informacje znajdziesz na stronach ministerialnych. Warto zdobyć się na wysiłek i przygotować aplikację, aby móc skorzystać z pieniędzy, które UE przeznacza na rozwój naszego regionu. Możliwe, że dzięki zdobytym środkom finansowym, twój start-up przekształci się w firmę o znaczeniu globalnym.