Śląsk jest regionem bogatym w pokłady węgla kamiennego, miedź i w żelazo. Od początku XX w. stał się obszarem uprzemysłowionym. Powstające kopalnie powoli zaczynały przyczyniać się do degradacji środowiska naturalnego. Dzisiaj negatywny wpływ przemysłu ciężkiego jest zauważany i podejmowane są liczne działania, mające na celu rekultywację zniszczonych terenów. Program województwa śląskiego na lata 2014 – 2020 ma przede wszystkim przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Ponad 20% budżetu inicjatywy zostanie przeznaczone na realizację tych założeń. Przedsiębiorcy także będą mogli liczyć na uzyskanie dofinansowania, ale nie będzie ono tak wysokie, jak w przypadku dotacji udzielanych na sektor MŚP w innych województwach. A jakie są jeszcze inne obszary priorytetowe, w których zostaną przeprowadzone działania zwiększające konkurencyjność regionu? 

Zintegrowane podejście terytorialne w programie województwa śląskiego

Program województwa śląskiego na lata 2014 - 2020 został zatwierdzony w grudniu ubiegłego roku przez władze samorządowe. Projekt inicjatywy tworzony był z uwzględnieniem zapisów z tzw. pakietu legislacyjnego, który został przedstawiony przez Komisję Europejską jako wytyczne realizacji polityki spójności UE.

W trakcie formułowania założeń programu województwa śląskiego kierowano się możliwością wdrożenia zintegrowanego podejścia terytorialnego. Koncepcja ta będzie stosowana na terenie obszarów funkcjonalnych czterech Subregionów, których rozwój ma przyczynić się do realizacji strategii „Śląskie 2020+”:

 • Centralnego,

 • Południowego,

 • Północnego,

 • Zachodniego.

Współpraca władz samorządowych poszczególnych Subregionów ma przyczynić się do sprawniejszej realizacji założeń programu województwa śląskiego i wpłynąć na wzrost atrakcyjności Śląska.

Obszary priorytetowe i sposób finansowania programu województwa śląskiego

Budżet programu województwa śląskiego, wynoszący ponad 3,4 mld euro, został sfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu krajowego z budżetu państwa.

Obszary wsparcia programu województwa śląskiego:

 • nowoczesna gospodarka - 245 mln euro,

 • cyfrowe śląskie - 96 mln euro,

 • konkurencyjność MŚP - 305 mln euro,

 • efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - 796 mln euro,

 • ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - 208 mln euro,

 • transport - 473 mln euro,

 • regionalny rynek pracy - 224 mln euro,

 • regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy - 187 mln euro,

 • włączenie społeczne - 260 mln euro,

 • rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna - 293 mln euro,

 • wzmocnienie potencjału edukacyjnego - 194 mln euro,

 • infrastruktura edukacyjna - 81 mln euro,

 • pomoc techniczna - 110 mln euro.

Program województwa śląskiego a przedsiębiorcy

Śląscy przedsiębiorcy powinni zainteresować się obszarem nowoczesna gospodarka i konkurencyjność MŚP, jeśli chcą uzyskać dofinansowanie na prowadzoną działalność gospodarczą. Łączna wartość dotacji, o które można ubiegać się przy realizacji poszczególnych projektów, będzie wynosiła ponad 500 mln euro. Warto więc skorzystać z wyszukiwarki dotacji dostępnej na stronie programu województwa śląskiego i znaleźć przedsięwzięcie, które przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Działania objęte wsparciem finansowym w programie województwa śląskiego to m.in.:

 • wdrożenie w przedsiębiorstwie własnych rozwiązań technologicznych lub zakupionych wyników badań naukowych,

 • rozwój transferu wiedzy i zachęcenie do bliższej współpracy naukowców z przedsiębiorcami, zwiększenie oferty usług innowacyjnych świadczonych przez organizacje otoczenia biznesu dla przedsiębiorców – szkolenia, doradztwo, dostęp do laboratoriów,

 • przygotowanie terenów typu brownfield pod nowe inicjatywy biznesowe,

 • wsparcie finansowe dla start-upów w rozwoju produktów i usług,

 • pobudzanie współpracy w ramach partnerstwa – klastrów, konsorcjów, łańcucha wartości.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność w sektorze energetycznym, będą mogli zostać wykonawcami projektów przyczyniających się do zmian w systemie energetycznym regionu. Warto stawać do organizowanych konkursów, gdyż łączna wartość przedsięwzięć wyniesie prawie 800 mln euro.