Krajowy program operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna wypełnia jeden z trzech celów polityki spójności UE – przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz wpływa na zrównoważony rozwój państw członkowskich. Założenia inicjatywy realizowane są za pomocą trzech instrumentów finansowych - przedsięwzięć współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Polska uczestniczy w kilku projektach. Budżet programu Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2014-2020 wynosi ok. 1, 850 mld euro.

Europejska Współpraca Terytorialna – instrumenty finansowe

W ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna przedsięwzięcia, mające na celu wsparcie poszczególnych regionów Unii Europejskiej, zostaną zrealizowane na trzech poziomach – transgranicznym, transnarodowym oraz międzyregionalnym.

Programy transgraniczne będą koncentrowały się na tworzeniu relacji pomiędzy mieszkańcami krajów sąsiadujących. Inicjatywa będzie wspierała kooperację regionów, która ma w konsekwencji przyczynić się do polepszenia jakości infrastruktury, dbałości o środowisko naturalne, rozpowszechnianiu różnorodności kulturowej. Zaplanowane są także liczne kontakty pomiędzy młodzieżą z krajów partnerskich, umożliwiające poznanie nowego języka, zwyczajów, tradycji sąsiada, zawarcie długotrwałych więzi społecznych.

Programy transnarodowe obejmą współpracę w ramach poszczególnych obszarów geograficznych. Realizowane przedsięwzięcia mają na celu przezwyciężenie wyzwań o znaczeniu ponadregionalnym. Projekty mają umożliwiać wydobycie i wykorzystanie potencjału kooperujących regionów.

Program międzyregionalny o nazwie Interreg Europa (obejmujący wszystkie państwa UE oraz Norwegię i Szwajcarię) ma przyczynić się do zredefiniowania oraz wprowadzenia korzystnych zmian w politykach regionalnych. Celem takiego działania jest efektywniejsze i wydajniejsze wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Europejskich na wypełnianie regionalnych oraz krajowych przedsięwzięć.

Europejska Współpraca Terytorialna – programy transgraniczne

W ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna zostanie zrealizowanych 7 inicjatyw. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela. 

 

Nazwa programu

Obszar wsparcia

Beneficjenci

Polska – Słowacja

 • Polska: części województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego

 • Słowacja: Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy praz powiat Spisska Nova Ves

 • jednostki administracji rządowej, samorządowej

 • szkoły wyższe,

 • instytucje pozarządowe,

 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,

 • kościoły i związki wyznaniowe,

 • jednostki naukowe

Polska – Czechy

 • Polska: części województw dolnośląskiego, śląskiego oraz województwo opolskie

 • Czechy: 5 krajów - liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski

 • władze publiczne,

 • organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców,

 • organizacje non-profit,

 • szkoły wyższe,

 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,

 • kościoły i związki wyznaniowe,

 • stowarzyszenia turystyczne

Polska - Saksonia

 • Polska: województwo dolnośląskie (podregion jeleniogórski) oraz województwo lubuskie (powiat żarski),

 • Niemcy: Saksonia - Görlitz i Bautzen

 • jednostki administracji samorządowej,

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,

 • organizacje non - profit

Brandenburgia – Polska

 • Polska: województwo lubuskie (podregiony: gorzowski i zielonogórski),

 • Niemcy: Brandenburgia (powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiβe oraz miasta wydzielone – Frankfurt (Oder) i Cottbus)

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • stowarzyszenia ochrony środowiska,

 • organizacje turystyczne, sportowe, kulturowe, naukowe

 • euroregiony,

 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

 

Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

 

 • Polska: województwo zachodniopomorskie (podregiony: koszaliński, szczecinecko-pyrzycki, szczeciński, Miasto Szczecin),

 • Niemcy:  Brandenburgia (powiaty Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland), Meklemburgia Pomorze-Przednie (powiaty Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Mecklenburgische Seenplatte)

 • jednostki administracji państwowej, samorządowej

 • instytucje edukacyjne, turystyczne, sportowe, kulturowe,

 • Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwa Leśne

 • Euroregion POMERANIA,

 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,

 • organizacje pozarządowe,

 • instytucje opieki zdrowotnej

 

Południowy Bałtyk

nadmorskie regiony

 • Danii,

 • Litwy,

 • Niemiec,

 • Polski,

 • Szwecji

 

 • władze lokalne i regionalne,

 • organizacje zarządzania zasobami leśnymi,

 • klastry i sieci MŚP,

 • izby handlowe, inkubatory biznesu,

 • instytucje badawczo-rozwojowe, promocyjne, turystyczne,

 • szkoły, instytucje naukowe, administracja infrastruktury transportowej,

 • organizacje ochrony dziedzictwa narodowego

Litwa – Polska

 • Polska: podregion ełcki, suwalski i białostocki,

 • Litwa: okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyjątkiem miasta Wilno)

 • instytucje rządowe i samorządowe,

 • organizacje pozarządowe,

 • inkubatory biznesu, parki naukowe, ośrodki doradztwa biznesowego,

 

Europejska Współpraca Terytorialna – programy transnarodowe

Polska będzie uczestniczyła w dwóch programach transnarodowych, realizowanych w ramach inicjatywy Europejska Współpraca Terytorialna:

 • Region Morza Bałtyckiego – przedsięwzięcie łączące kraje z UE: Polskę, Danię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, Niemcy oraz państwa niebędące członkami Wspólnoty Europejskiej: Norwegię, Białoruś i Rosję. Założenia projektu opierają się na ochronie fauny i flory Morza Bałtyckiego. Zostaną podjęte działania z zakresu zwiększania świadomości społeczności na temat unikalności środowiskowej tego regionu, przeprowadzone zostaną liczne akcje środowiskowe. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie degradacji specyficznych warunków naturalnych panujących na Bałtyku,

 • Europa Środkowa – zasięg projektu obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch. Przedsięwzięcia będą miały na celu promowanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu. Efektem podejmowanych działań będzie wprowadzenie widocznych zmian w miastach, które przyczynią się do poprawy życia i warunków pracy mieszkańców. W ramach inicjatywy ma nastąpić kooperacjach organizacji publicznych i prywatnych oraz instytucji międzynarodowych.