Rozliczenie podatku w systemie marża mogą stosować podatnicy świadczący usługi w zakresie turystyki oraz dostawcy towarów używanych. Na czym polega faktura VAT marża? Ta szczególna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, iż podstawą opodatkowania jest marża, rozumiana jako różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza nabywca a ceną zakupu towaru przez [zbywcę|, pomniejszoną o kwotę podatku. Zbywca odprowadza tylko podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę szczególną procedurę mogą stosować m.in. płatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Towary używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po ich naprawie. Rozliczanie systemem VAT marża jest możliwe, jeśli towary używane zostały zakupione od podmiotu: - niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT, - będącego podatnikiem VAT, w wypadku opodatkowania tejże dostawy w systemie VAT marża, - będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT, a dostawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT, - niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej Do zakupionych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu marżą, nie stosuje się obniżenia wartości lub zwrotu różnicy podatku należnego. W przypadku zaś eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, który stosuje opodatkowanie marżą, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %. Płatnik stosujący opodatkowanie marżą nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Faktura ta, musi być oznakowana jako „ Faktura VAT marża”. Nie zawiera ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. W fakturze wpisuje się wyłącznie należność ogółem wyrażoną cyframi i słownie, imię, nazwisko, bądź nazwę sprzedawcy, adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, nazwę produktu lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług. Poza kwestią odliczenia VAT-u faktura VAT marża rządzi takimi samymi prawami jak pełna faktura VAT 22%.