Po wstąpieniu do Unii łatwiejsze stało się między innymi funkcjonowanie każdego przedsiębiorcy. Zwiększył się teren, na którym bez większych problemów może zachodzić wymiana różnego typu świadczeń. Należy się bliżej przyjrzeć, jak wyglądają wszystkie sprawy powiązane z importem i wywozem świadczeń.

IMPORT USŁUG

Według art. 2 pkt.9 ustawy o VAT importem usług jest świadczenie usług, z racji świadczenia których podatnikiem staje się usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, czyli jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne oraz osoby fizyczne, które są usługobiorcami usług świadczonych przez podatników niemających stałego miejsca zamieszkania, siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na obszarze państwa.

Import usług dotyczy zarówno transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i transakcji z krajami trzecimi. Opodatkowujemy mimo to tylko odpłatne świadczenia usług na terytorium państwa. Stąd też istotne staje się określenie, czy dana usługa wykonywana jest na terenie państwa, czy też niekoniecznie. Istotne znaczenie dla zaliczenia wykonanej usługi do importu usług ma więc ustalenie miejsca jej wykonywania, które jest również miejscem opodatkowania niniejszej transakcji.

Miejsce świadczenia usług dystrybucji towarów

W przypadku wewnątrzwspólnotowych świadczeń dystrybucji towarów, miejsce świadczenia niniejszych usług opisuje artykuł 28f ustawy o VAT. W przypadku dystrybucji towarów, który zaczyna się i kończy w dwóch różnych krajach członkowskich, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie transport towarów się zaczął. W przypadku, kiedy kupujący podał wykonującemu wewnątrzwspólnotową usługę dystrybucji towarów tak zwany ” NIP Unijny”, miejscem świadczenia takiej usługi jest terytorium kraju będącego członkiem, które wydało kupującemu ten numer.

Miejsce wykonania usług transportu pasażerów

Miejscem wykonania usług transportu pasażerów staje się miejsce, gdzie odbywa się dystrybucja z wzięciem pod uwagę zrobionych kilometrów.

Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami

Miejscem wykonania usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.

Miejsce wykonania usług restauracyjnych i cateringowych

Miejscem wykonania powyższych usług jest miejsce, w którym świadczenia te są rzeczywiście wykonywane z jednym wyjątkiem: kiedy świadczenia te są robione na pokładach samolotów, pociągów, statków w czasie trwania części dystrybucji osób wyświadczonej na terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia jest punkt rozpoczęcia dystrybucji osób.

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejscem świadczenia usług elektronicznych, świadczonych na poczet podmiotów, którzy nie są płatnikami, posiadających stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo miejsce zwykłego pobytu na obszarze Unii Europejskiej, przez płatnika, który ma stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego wykonuje te usługi poza teren Unii, a w sytuacji nieposiadania takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia firmy, ma zwykłe miejsce prowadzenia firmy albo miejsce zwykłego pobytu poza obszarem Unii Europejskiej jest miejsce, gdzie podmioty te mają stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo miejsce zwykłego pobytu.

Miejsce świadczenia usług turystyki

Miejscem świadczenia powyższych usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę lub stałe miejsce pobytu.

Import świadczeń występuje wtedy, gdy:

usługę wykonuje płatnik podatku kraju unijnego albo trzeciego,
usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku VAT z tego tytułu,
usługobiorcą jest płatnik podatku, którego siedziba lub miejsce stałego pobytu jest w Polsce i który jest zobligowany do rozliczenia podatku VAT od nabycia ww. usług.

Płatnikiem podatku każdorazowo zostanie usługobiorca w sytuacji świadczeń:

zbycia praw lub przekazania licencji i podlicencji, przeniesienia lub odstąpienia praw autorskich, praw do oznaczeń fabrycznych i handlowych, patentów,
elektronicznych,
bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych z wyłączeniem wynajmu sejfu przez banki,,
agentów, pośredników pracujących w imieniu i na rzecz innej osoby,
delegowania pracowników,
nadawczych radiowych i telewizyjnych,
promocji,
rachunkowo-księgowych, analizy rynków i opinii publicznej, tłumaczeń, prawniczych, doradztwa w obszarze prowadzenia działalności i zarządzania,
wynajmu, dzierżawy tyczących się ruchomości z wyłączeniem środków transportu
telekomunikacyjnych.

UWAGA

Fundamentem opodatkowania w imporcie świadczeń jest suma, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić!

Podatek z racji wwozu świadczeń to podatek naliczony. Potrącenia podatku naliczonego dokonuje się w tym samym miesiącu, w jakim zaistniał obowiązek podatkowy z racji wwozu świadczeń!

WAŻNE

Importu świadczeń nie wykazuje się w informacjach podsumowujących VAT UE! Natomiast export świadczeń w ramach Wspólnoty Europejskiej należy wykazać w informacjach podsumowujących.