Fakturą tytułujemy każdy dokument handlowy, spełniający pewne kryteria, który poświadcza transakcję pomiędzy zainteresowanymi stronami. Kryteriami tymi są:


Informacje tyczące się czasu i formy zapłaty – przyjęło się, iż termin zapłaty określa się w dniach od zrobienia transakcji (może to być np. 14 dni). W Polsce przyjęło się, że płatności robi się przelewem albo gotówką. W niektórych państwach honorowane są również czeki,,
Kwota umowy kupna-sprzedaży – w polskim prawie podatkowym istnieje obowiązek zapisywania kwoty umowy kupna-sprzedaży zarówno cyframi, jak i słownie,
Dane identyfikujące dokument – wyjątkowość rachunku potwierdzona jest między innymi trzema jej składowymi: danymi o wystawiającym rachunek, dniu jej sporządzenia oraz numerze, jaki jej przysługuje. Każda faktura, którą sporządza sprzedający ma wyjątkowy, jedyny tylko dla niej numer. Sygnowanie musi odbywać się chronologicznie,
Określenie przedmiotu umowy kupna-sprzedaży – na rachunku podana jest nazwa przedmiotu umowy kupna-sprzedaży, jego ilość, cena i wartość,
Rozpoznanie stron umowy kupna-sprzedaży – przeważnie na rachunku podawana jest dokładna nazwa subiektów, biorących współudział w transakcji, razem z adresem ich siedziby lub oddziału,
Dane do rozliczenia podatków – te dane potrzebne są do określenia faktury VAT, na której, według prawodawstwa polskiego, musi znaleźć się informacja o wielkości podatku VAT za określony przedmiot umowy kupna-sprzedaży
Warunki dowozu.


Coraz częściej tradycyjny podpis na fakturach zastępuje specjalny, elektroniczny podpis.

Faktura VAT jest więc szczególnym rodzajem faktury, którą wystawiać mogą czynni podatnicy VAT w drodze umowy kupna-sprzedaży, która podlegała opodatkowaniu VAT. Fakturą są także:


Dokumenty za usługi bankowe czy ubezpieczeniowe,
Bilety jednokrotnego przejazdu na transport osób: taborem kolejowym, samochodami, statkami pełnomorskimi, transportem żeglugi pełnomorskiej i przybrzeżnej, promem czy samolotem,
Usługi radiokomunikacji przywoławczej,
Poświadczenie zapłaty za przejazd płatną autostradą,
Rachunki sporządzane przez nieVATowców.


Wszystkie faktury powinny być przetrzymywane przez 5 lat i pokazywane w przypadku kontroli stosownego organu podatkowego.