Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest prowadzona przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W jaki sposób jest prowadzona? Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego, od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli kwoty 800 000 euro , który zobowiązuje ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). księga Przychodów i Rozchodów zależy od formy wybranego opodatkowania. Do jej prowadzenia zobowiązane są: - duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego, - osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - spółki partnerskie, - osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły za miar prowadzenia tych ksiąg, - spółki cywilne osób fizycznych, - spółki jawne osób fizycznych Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nie prowadzą podatnicy, którzy: - opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, - wykonują wolny zawód adwokata jedyniew zespole adwokackim, - wykonują wyłącznie usługi transportu ludzi i produktów taborem konnym, - dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności Metody rozliczania kosztów Płatnicy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów zaliczają wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (metoda kasowa). Jest to: - data faktycznego dokonania wydatku w innych przypadkach, - data obciążenia ich not, rachunkiem, fakturą (niektórzy przyjmują datę otrzymania - zaakceptowania dokumentu obciążeniowego) Płatnik może wybrać też metodę memoriałową, w której podzieli koszty uzyskania przychodu na dwie grupy: - koszty bezpośrednie, związane z konkretnymi przychodami (koszt zakupu towaru w stosunku do przychodu z jego sprzedaży), - koszty pośrednie, związane ogólnie z przychodami podatnika (koszt usług telekomunikacyjnych czy czynsz najmu magazynu) W tym przypadku koszty bezpośrednie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w roku uzyskania przychodu. A koszty pośrednie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w roku ich poniesienia. W ten sposób można uniknąć kumulacji kosztów (niski podatek albo nawet strata) w jednym roku podatkowym z kumulacją dochodu w innym roku podatkowym (wysoki dochód i podatek). Jest to metoda, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Metody rozliczania dochodu Metodą pośrednią między dwoma wymienionymi powyżej jest metoda obliczania dochodu z uwzględnianiem comiesięcznej różnicy spisów z natury. Wedle tej metody koszty rozliczane są w dacie ich poniesienia, ale spis z natury – korygujący wartość kosztów o różnicę początkowego i końcowego spisu z natury – dokonywany jest co miesiąc na koniec miesiąca. Jest szczególnie korzystna dla płatników dokonujących wyprzedaży zapasów magazynowych. Zasady prowadzenia KPiR Księgi powinny być prowadzone rzetelnie, terminowo, w języku i walucie polskiej i bezbłędnie rachunkowo.KPiR składa się z 17 kolumn, w tym z głównych: - Przychód, - Wydatki (Koszty), - Kontrahent KPiR ma swoje korzyści i wady. Do tych pierwszych można zaliczyć możliwość odliczenia faktycznie poniesionych kosztów a przy dużych kosztach, możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi. Wadą jest konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych i sporządzania rejestrów oraz znajomość zmieniających się przepisów .