Faktury zaliczkowe w VAT wystawiane są, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi sprzedawca trzyma od klienta część, a czasem całość należności. Jakie warunki muszą być spełnione? Bardzo często zdarza się, że podatnicy VAT przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzymują od klientów część, a rzadko całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej otrzymania w tej części, w jakiej została ona wpłacona. Wedle art. 106 ust. 3 ustawy o VAT, ustawodawca określił obowiązek wystawienia faktury VAT w wypadku otrzymania zaliczki, a w szczególności zagadnienie wystawiania faktur zaliczkowych reguluje § 14 rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii zwrotu podatku niektórym podatnikom. Fakturę VAT zaliczkową wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od kontrahenta. Zasadę powyższą stosuje się do każdej następnej zaliczki. Faktura taka musi spełniać te same wymogi co normalna faktura VAT. Powinna jednak zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamówienia lub umowy, na mocy której została wpłacona zaliczka oraz nazwę towaru (usługi), cenę netto, ilość zamówionych produktów, stawki podatku, kwoty podatku i wartość brutto zamówienia bądź umowy a również daty i numery wcześniejszych faktur zaliczkowych wystawionych do tej umowy bądź zamówienia oraz sumę kwot pobranych poprzednio części należności brutto. Jeśli zaliczka obejmuje część należności do zawartej umowy lub złożonego zamówienia, to po wydaniu produktu lub wykonaniu usługi trzeba wystawić fakturę na zasadach ogólnych. Przyjęło się, iż oznacza się ją jako końcowa, z tym że sumę wartości produktów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku zmniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. Faktura rozliczająca zamówienie musi zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Nierzadko też zdarza się, iż faktura zaliczkowa obejmuje całą należność brutto za dostawę towaru bądź usługi, sprzedawca po wydaniu towaru bądź wykonaniu usługi nie musi wystawia już faktury, jednak z przyczyn porządkowych wystawia fakturę końcową. Zobacz też:
Drukarka fiskalna Google logowanie Ulga