Po wstąpieniu do Unii łatwiejsze stało się między innymi życie każdego właściciela firmy. Poszerzył się obszar, na którym bez większych problemów może następować wymiana różnego typu świadczeń. Należy się bliżej przyjrzeć, jak wyglądają wszystkie kwestie związane z importem i eksportem usług. IMPORT ŚWIADCZEŃ
 
Zgodnie z art. 2 pkt.9 ustawy o VAT wwozem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonywania których płatnikiem podatku jest usługobiorca, o którym mówi art. 17 ust. 1 pkt 4, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, będące usługobiorcami usług wykonywanych przez płatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze kraju. Wwóz świadczeń dotyczy zarówno umów wewnątrz Unii, a także umów z państwami trzecimi. Opodatkowujemy mimo to tylko płatne wykonywanie usług na obszarze kraju. Stąd też ważne jest określenie, czy dana usługa wykonywana jest na obszarze kraju, czy też niekoniecznie. Istotne znaczenie dla zaklasyfikowania wyświadczenia usługi do wwozu usług ma zatem ustalenie miejsca jej wykonywania, które jest zarazem miejscem opodatkowania niniejszej transakcji.

Miejsce wykonywania usług dystrybucji towarów

W przypadku wewnątrzwspólnotowych świadczeń dystrybucji towarów, miejsce wykonywania tych usług opisuje art. 28f ustawy o VAT. W przypadku dystrybucji towarów, który zaczyna się oraz kończy w 2 różnych krajach członkowskich, miejscem wykonywania usług jest miejsce, w którym transport towarów się rozpoczął. W przypadku, gdy nabywca podał wykonującemu wewnątrzwspólnotową usługę dystrybucji towarów tzw. ” NIP Unijny”, miejscem świadczenia niniejszej usługi jest obszar państwa będącego członkiem, które wydało nabywcy niniejszy numer.

Miejsce świadczenia usług dystrybucji pasażerów

Miejscem świadczenia usług dystrybucji pasażerów staje się miejsce, w którym zachodzi dystrybucja z uwzględnieniem zrobionych kilometrów.

Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami staje się miejsce lokalizacji nieruchomości.

Miejsce wykonania usług restauracyjnych i cateringowych

Miejscem wykonania wyżej wymienionych usług staje się miejsce, w którym świadczenia niniejsze są faktycznie wykonywane z jednym wyjątkiem: kiedy świadczenia niniejsze są wykonywane na pokładach samolotów, statków, pociągów w czasie trwania części dystrybucji osób wykonanej na obszarze Wspólnoty Europejskiej, miejscem świadczenia staje się miejsce rozpoczęcia dystrybucji osób.

Miejsce wykonania usług elektronicznych

Miejscem wykonania usług elektronicznych, świadczonych na rzecz subiektów, którzy nie są płatnikami, mających stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo miejsce normalnego pobytu na terytorium Wspólnoty, przez płatnika, który posiada stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia firmy, z którego świadczy niniejsze usługi za terytorium Wspólnoty Europejskiej, a w przypadku nieposiadania takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia firmy, posiada zwykłe miejsce prowadzenia firmy albo miejsce normalnego pobytu za obszarem Wspólnoty Europejskiej jest miejsce, gdzie podmioty te mają stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo miejsce normalnego pobytu.

Miejsce świadczenia usług turystyki

Miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce, w którym wykonujący usługę posiada siedzibę lub stałe miejsce pobytu.
Import usług zachodzi wówczas, gdy:
usługę wykonuje podatnik państwa unijnego albo trzeciego,
świadczący usługę nie rozliczył w naszym kraju podatku VAT z tego tytułu,
usługobiorcą jest podatnik, którego siedziba lub miejsce zamieszkania jest w naszym kraju oraz który jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od nabycia wyżej wymienionych usług.
 
Płatnikiem podatku zawsze będzie odbiorca usługi w przypadku usług:
wynajmu, dzierżawy tyczących się ruchomości z wyłączeniem środków transportu,
tłumaczeń, prawniczych, doradztwa w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania, rachunkowo-księgowych, analizy rynków oraz opinii publicznej,
reklamy,
bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych z wyłączeniem wypożyczenia sejfu przez instytucje bankowe,,
nadawczych radiowych i telewizyjnych,
elektronicznych,
agentów, pośredników działających w imieniu oraz na rzecz innej osoby,
delegowania personelu,
zbycia praw lub przekazania licencji oraz sublicencji, transferu lub odstąpienia praw do znaków fabrycznych oraz handlowych, patentów, praw autorskich
telekomunikacyjnych.
 
UWAGA Zasadą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą odbiorca usługi jest zobowiązany świadczyć! Podatek z tytułu importu usług to podatek naliczony. Odliczenia podatku naliczonego dokonuje się w tym samym miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług! WAŻNE Wwozu usług nie wykazuje się w informacjach podsumowujących VAT UE! Z kolei wywóz usług w obrębie Unii trzeba wykazać w informacjach podsumowujących.