Wydatki poniesione na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej czy poczęstunku dla kontrahentów, wolno wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętać powinno się jednak o paru zasadach, których przestrzeganie uchroni przed ewentualnymi roszczeniami ze strony urzędu skarbowego.

Odlicz podatek od imprezy integracyjnej

Sednem sprawy jest definicja “reprezentacji”. Ponieważ ustawodawca nie określił jej brzmienia, za najwłaściwszą jej formę uznaje się definicję Słownika Języka Polskiego, wydanego przez PWN. Zgodnie z jego brzemiennym, pod pojęciem “reprezentacji” rozumieć trzeba “uzewnętrzniony, wysoki standard życia, związany ze szczególną pozycją społeczną, zawodową, a także okazałość i wytworność”. Imprezy integracyjne, szkolenia i spotkania pracownicze Obie ustawy dotyczące podatku dochodowego, za koszt uzyskania przychodów kwalifikują koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego też, za koszty uzyskania przychodów można uznawać wydatki ponoszone na przygotowanie spotkań, których głównym celem jest element motywacyjny - imprezy integracyjne, a także jeżeli spotkania związane są z podsumowaniem okresu sprawozdawczego , bądź też dotyczą zakończenia określonych zadań. Pracownicy w czasie trwania takich spotkań są zaangażowani w prezentowanie wyników poszczególnych komórek organizacyjnych czy innych istotnych kwestii. Dlatego też, organizowanie tego rodzaju spotkań pozwala oczekiwać na zwiększenie efektywności pracy i większego przywiązania pracowników do przedsiębiorstwa. Podobnie jest w przypadku organizowania szkoleń dla pracowników i klientów firmy. Wydatki związane z poczęstunkiem, wynajmem projektora, wynajmem sali albo noclegiem, nie są demonstracją okazałości czy wytworności, a służą jedynie celom rozwojowym firmy. Faktura VAT i rachunek gastronomiczny Każdą fakturę VAT albo rachunek od przedsiębiorcy, który prowadzi punkt gastronomiczny, wolno odliczyć od podatku. Nie ma bowiem przepisu wskazującego miejsce spotkań pracowniczych, a co za tym idzie, poczęstunek może odbywać się zarówno na terenie firmy, jak i w kawiarni lub restauracji.