Po wstąpieniu do Wspólnoty prostsze stało się między innymi funkcjonowanie każdego biznesmena. Rozszerzył się teren, na gdzie bez specjalnych problemów może zachodzić wymiana różnego typu świadczeń. Trzeba zatem się bliżej przyjrzeć, jak wyglądają wszystkie kwestie związane z wwozem i eksportem usług. IMPORT USŁUG W myśl art. 2 pkt.9 aktu prawnego o VAT wwozem usług jest wykonywanie usług, z racji świadczenia których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, to znaczy osoby prawne, punkty organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne, które są usługobiorcami usług wykonywanych przez podatników niemających stałego miejsca zamieszkania, siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa. Import świadczeń dotyczy zarazem transakcji wewnątrz Wspólnoty, jak i transakcji z państwami trzecimi. Opodatkowujemy mimo to jedynie odpłatne wykonywanie usług na obszarze kraju. Stąd też istotne staje się zdefiniowanie, czy dana usługa wykonywana jest na terytorium kraju, czy też niekoniecznie. Kluczowe znaczenie dla zaklasyfikowania wykonanej usługi do wwozu usług ma zatem ustanowienie miejsca jej wykonywania, które jest zarazem miejscem opodatkowania niniejszej transakcji. Miejsce świadczenia usług dystrybucji towarów W przypadku wewnątrzwspólnotowych świadczeń dystrybucji towarów, miejsce świadczenia niniejszych usług opisuje art. 28f ustawy o VAT. W przypadku dystrybucji towarów, który zaczyna się oraz kończy w 2 różnych krajach członkowskich, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym transport towarów się rozpoczął. W przypadku, kiedy nabywca podał świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę dystrybucji towarów tzw. ” NIP Unijny”, miejscem wykonania niniejszej usługi jest teren państwa będącego członkiem, które dało kupującemu ten numer. Miejsce świadczenia usług dystrybucji pasażerów Miejscem świadczenia usług dystrybucji pasażerów jest miejsce, gdzie zachodzi transport z uwzględnieniem zrobionych kilometrów. Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych Miejscem świadczenia wyżej wymienionych usług jest miejsce, gdzie usługi niniejsze są rzeczywiście wykonywane z jednym wyjątkiem: kiedy usługi niniejsze są robione na pokładach pociągów, statków, samolotów podczas części transportu osób wyświadczonej na obszarze Wspólnoty Europejskiej, miejscem świadczenia jest punkt rozpoczęcia transportu osób. Miejsce wykonania usług elektronicznych Miejscem wykonania usług elektronicznych, wykonywanych na rzecz podmiotów niebędących płatnikami, posiadających stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo miejsce normalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, przez podatnika, który posiada stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego wykonuje niniejsze usługi poza obszar Wspólnoty Europejskiej, a w sytuacji nieposiadania takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce normalnego pobytu poza terenem Wspólnoty jest miejsce, gdzie subiekty te mają stałe miejsce zamieszkania, siedzibę albo miejsce normalnego pobytu. Miejsce świadczenia usług turystyki Miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę ma siedzibę lub stałe miejsce pobytu. Import świadczeń zachodzi wtedy, gdy: usługę wykonuje płatnik podatku kraju Wspólnoty bądź trzeciego, usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku VAT z niniejszego tytułu, odbiorcą usługi jest płatnik podatku, którego siedziba lub miejsce stałego pobytu znajduje się w Polsce oraz który jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od nabycia ww. usług. Podatnikiem zawsze będzie odbiorca usługi w sytuacji świadczeń: agentów, pośredników działających w imieniu oraz na rzecz innej osoby, promocji, rachunkowo-księgowych, analizy rynków oraz opinii publicznej, tłumaczeń, doradztwa w obszarze nadzorowania firmy oraz zarządzania, prawniczych, elektronicznych, nadawczych radiowych i telewizyjnych, wynajmu, dzierżawy tyczących się ruchomości z wyjątkiem środków lokomocji, sprzedaży praw lub przekazania licencji oraz podlicencji, transferu lub odstąpienia praw autorskich, patentów, praw do oznaczeń fabrycznych oraz handlowych, delegowania personelu, bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych z wyjątkiem dzierżawy sejfu przez banki, telekomunikacyjnych. UWAGA Zasadą opodatkowania w wwozie świadczeń jest suma, jaką odbiorca usługi jest obowiązany zapłacić! Podatek z tytułu importu świadczeń to podatek naliczony. Potrącenia podatku naliczonego dokonuje się w tym samym m-cu, w którym stworzył się obowiązek podatkowy z tytułu importu świadczeń! WAŻNE Importu świadczeń nie wykazuje się w danych podsumowujących VAT UE! Zaś wywóz świadczeń w ramach wspólnoty należy wykazać w danych podsumowujących. Zobacz też:
> Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy