Izba skarbowa jest urzędem o charakterze pomocniczym dla systemu podatkowego oraz nadzorującym, którym jest dyrektor izby skarbowej.   W myśl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z póź.zm.), dyrektor izby skarbowej jest jednym z organów administracji niezespolonej, do których zaliczają się terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi oraz kierowników państwowych osób prawnych i kierowników innych państwowych jednostek organizacyjnych, realizującym zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa, ale pozostającym poza zasięgiem władzy wojewody. Izby skarbowe podlegają jedynie ministrowi finansów. Czym zajmują się izby skarbowe? W świetle art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 489, z późniejszymi zmianami), do zakresu działania izb skarbowych należy:
  • nadzór nad urzędami skarbowymi
  • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach
  • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych
  • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez ministra finansów
Z kolei, dyrektor izby skarbowej jest organem odpowiednim w sprawach dotyczących wznowienia postępowania , jak również stwierdzenia nieważności decyzji organów podatkowych pierwszej instancji. Jest też organem odwoławczym od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej , a także organem nadzoru i organem odwoławczym od orzeczeń wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych działających jako organy egzekucyjne. Wynika to z treści art. 26 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej ( Dziennik Ustaw z 1999 roku Nr 54, poz. 572, ze zm.).