1 stycznia 2016 roku Sejm uchwalił długo oczekiwaną ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje wprowadzają wiele istotnych zmian w obrocie gospodarczym naszego kraju. W dużej mierze ustawodawca skupił się nad rozwiązaniami mającymi na celu pomoc dłużnikom w uniknięciu upadłości. Czy taki cel przewodni może osłabić pozycję wierzycieli?

Otóż, ustawa wprowadza oprócz korzyści przewidzianych dla przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie finansowym, także wiele przywilejów dla wierzycieli, które przedstawimy w niniejszym artykule.

Prawo restrukturyzacyjne - zmiany

Pierwszą ze zmian jaką wprowadzają nowe regulacje jest ukształtowanie pozycji rady wierzycieli. Dotychczas wspomniany organ powoływany zostawał na wniosek sędziego komisarza, który ponadto miał pełną swobodę w powoływaniu i odwoływaniu jego członków. Zgodnie z nowymi przepisami, rada wierzycieli będzie musiała zostać powołana przez sędziego komisarza, ale na wniosek dłużnika, trzech wierzycieli albo wierzycieli, którzy mają odpowiednią sumę wierzytelności (min. 20 % wierzytelności).

Wierzyciele zyskali możliwość wpływu na działanie rady a tym samym na tok prowadzenia spraw. Jak podkreślają eksperci, takie rozwiązanie umożliwia wierzycielom sprawowanie kontroli nad organem stwarzając tym samym pewien wentyl bezpieczeństwa. Rada wierzycieli zyskała również nowe uprawnienia jakimi są: wpływ na to, kto będzie nadzorcą, czy też zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym, możliwość podejmowania uchwał zobowiązujących sąd do zmiany osoby nadzorcy sądowego bądź zarządcy.

Ponadto wierzyciele niezadowoleni z działań Rady mogą zaskarżać podejmowane przez nią uchwały. Istotnym novum jest również umożliwienie podejmowania decyzji przez radę nie tylko na posiedzeniach, lecz także np. mailowo.

Ochrona praw wierzycieli a prawo restrukturyzacyjne

Również regulacje przewidziane dla ochrony praw dłużników mogą w pewien sposób przyczynić się do poprawy pozycji wierzycieli. Przyjmijmy, że w rozpatrywanym przypadku wierzycielem jest bank. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika często jest bowiem znacznie korzystniejsze dla banku niż jego likwidacja, gdyż najczęściej restrukturyzacja umożliwia osiągnięcie płynności finansowej firmy co w efekcie zapewnia bankowi odzyskanie pożyczonych pieniędzy.

Podsumowując, nowe prawo restrukturyzacyjne zawiera szereg postanowień, które zwiększają wpływ wierzycieli na przebieg postępowań sądowych związanych z niewypłacalnością dłużnika, jednocześnie ograniczając rolę sądu i sędziego-komisarza.