Moment powstania konieczności podatkowej, o ile porozumienie nie obliguje stworzenia faktury, zachodzi w momencie wydania asortymentu bądź wyświadczenia usługi. Tymczasem w przypadku, kiedy wystawienie faktury staje się konieczne, o konieczności podatkowej mówimy w momencie jej przygotowania.

Obowiązek podatkowy

Jednakże od powyższej normy jest obowiązek odstępstwa, charakteryzujące czas powstania przymusu podatkowego.
Są nimi:
  1. Uzyskanie całości lub części zapłaty - z datą otrzymania płatności, w przypadku dystrybucji wysyłkowej, tworzonej za zadatkiem pocztowym - nie później niż 30 dnia, rachując od czasu wyświadczenia usługi w przypadku usług: o wysyłkowych i przeładunkowych,, o konstrukcyjnych i konstrukcyjno – montażowych, o transportu osób i asortymentu statkami pełnomorskimi, samolotami, taborem samochodowym, transportem morskim o zasięgu śródlądowym, pociągami o w przystaniach morskich i handlowych, - z tytułu przywozu złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, nie uwzględniając złomu metali szlachetnych: o nie później niż 20 dnia, kalkulując od czasu wysyłki złomu niewsadowego, o nie później niż do 30 dnia, kalkulując od czasu wysyłki złomu wsadowego,
  2. Wystawienie rachunku lub dostanie całości albo częściowej odpłaty - nie dłużej niż sześćdziesiątego dnia, licząc od dnia wystawienia asortymentu z tytułu: o map,, o partytury, o dostarczenia gazet, czasopism, magazynów o ulotek, - nie dłużej niż po upływie stu dwudziestu dni, o ile umowa przewiduje rozrachunek zwrotów oficyn wydawniczych, konieczność podatkowa tworzy się z momentem wystawienia faktury poświadczającej faktyczną dostawę, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.
  3. Uzyskania całej lub częściowej zapłaty, nie dłużej jednak niż z upłynięciem terminu zapłaty opisanego w umowie lub fakturze z racji wykonywania o usług dzierżawy i leasingu, wynajęcia, o usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o usług chronienia osób, o usług chronienia, przechowywania i dozoru własności, o usług stałej obsługi prawnej, o usług obsługi biurowej,
  4. Upływ terminu płatności, gdy był on określony w umowie, obowiązuje w rozliczeniach z racji o dostaw ciepła, o świadczenia usług telekomunikacyjnych, o świadczenia usług radiokomunikacyjnych, o świadczenia usług dystrybucji wody,, o dostaw energii elektrycznej, o dostaw gazu o świadczenia usług sanitarnych oraz pokrewnych. Zobacz też:
netto brutto kalkulator