Obowiązek istnieje nie tylko co do samego posiadania firmowego konta bankowego, lecz też do prowadzenia poprzez to konto rozliczeń podatkowych i składkowych. Nie trzeba jednakże mieć odrębnego konta firmowego, gdyż wszystkie te zobowiązania można wykonywać z konta indywidualnego. Instytucje państwowe a wymóg posiadania konta firmowego

Każda firma musi mieć konto bankowe

Przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku osobistego. Przepisy skarbowe zobowiązują tylko posiadaczy działalności gospodarczej, podlegającej ustawie o rachunkowości, do wykonywania rozliczeń podatkowych za pośrednictwem przelewu bankowego, poprzez konto podane stosownie wcześniej w urzędzie skarbowym. Ponadto, zgodnie z artykuł 61 Ordynacji Podatkowej, z nakazu realizowania rozliczeń za pośrednictwem przelewu bankowego, zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy. Podobnie sprawa wygląda z przelewami do ZUS-u. Przedsiębiorca, który jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, może opłacać składki ubezpieczeniowe również za pośrednictwem poczty. Z kolei, pozostali przedsiębiorcy zobowiązani są dokonywać tych płatności w formie bezgotówkowej, lecz za pośrednictwem konta bankowego. Przelewy bankowe a kontrahenci Robienie albo przyjmowanie płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w przypadku, jeżeli:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na ilość wynikających z niej płatności, przewyższa równowartość 15 000 euro, przeliczonych na zł. według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (artykuł 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
W pozostałych okolicznościach, płatności między właścicielami firm mogą zostać zrealizowane gotówką. Dodatkowo, płatności tego typu dotyczą jedynie kontaktów międzyfirmowych. W przypadku relacji przedsiębiorca-klient nakazu korzystania z rachunku bankowego nie ma.