Prawodawstwo polskie w różnorodnym stopniu oraz z rozmaitym skutkiem pomaga przedsiębiorcom, dając im możliwość dokonania różnego rodzaju potrąceń podatku VAT. Mimo to jest kilka odstępstw, kiedy podatnik-przedsiębiorca nie ma możliwości tego zrobić.

1.12.2008 r. niektóre z przepisów dotyczących zakazu odliczania VAT były uchylone, ciągle na podstawie art. 88 ustawy o VAT, nabywca nie posiada prawa odliczyć podatku VAT z faktury:

1. paliw silnikowych, oleju napędowego a także gazu, używanych do napędu aut osobowych i innych pojazdów samochodowych, o jakich mówi się w artykule 86 ust. 3, czyli aut osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej wadze całościowej nie większej niż 3,5 tony;

2. importu usług, w związku z którymi zapłata zobowiązania jest robiona bezpośrednio lub pośrednio na rzecz subiektu posiadającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na obszarze lub w kraju wymienionym w załączniku nr 5 do ustawy, czyli w tzw. „raju podatkowym”;

3. usług noclegowych oraz gastronomicznych, z wyłączeniem nabycia przygotowanych dań wyznaczonych dla podróżnych przez podatników wykonujących usługi transportu ludzi;

4. kupno asortymentu i usług:

a. zostało poświadczone fakturami, których data księgowania przekracza czas określony w art. 86 ust. 11, to znaczy jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku przysługującego w terminach opisanych w ust. 10 (czas otrzymania faktury), ma możliwość pomniejszyć wielkość podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych;

b. zostało poświadczone fakturami otrzymanymi na okres przed dniem utraty zwolnienia opisanego w art. 113 ust. 1 albo 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyłączeniem sytuacji opisanych w art. 113 ust. 5 i 7, to znaczy takich, u których koszt sprzedaży opodatkowanej przekroczyła łącznie kwotę 50.000 zł;

c. nastąpiło w sytuacji darowizny albo nieodpłatnego wykonania usługi;

d. zostało poświadczone fakturą marżą.