Prawo polskie w różnorodnym stopniu oraz z różnym skutkiem wspiera właścicieli firm oraz pracowników, umożliwiając im dokonanie różnego rodzaju odliczeń podatku VAT. Mimo to jest kilka wyjątków, kiedy płatnik podatku-przedsiębiorca nie może tego zrobić.

1.12.2008 r. niektóre z przepisów tyczących się zakazu potrącania VAT zostały uchylone, nadal na podstawie art. 88 ustawy o VAT, nabywca nie ma prawa odliczyć podatku VAT z faktury:

1. oleju napędowego, paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych maszyn samochodowych, o których mówi się w art. 86 ust. 3, to znaczy samochodów osobowych oraz innych maszyn samochodowych o możliwej wadze całościowej nieprzekraczającej 3,5 tony;

2. sprowadzenia zagranicznych usług, w powiązaniu z którymi płatność zobowiązania jest dokonywana wprost albo pośrednio na rzecz subiektu posiadającego siedzibę, miejsce zamieszkania albo zarząd na terytorium albo w kraju wyszczególnionym w załączniku nr 5 do ustawy, czyli w tzw. „raju podatkowym”;

3. usług noclegowych oraz gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez płatników świadczących usługi przewozu ludzi;

4. kupno asortymentu oraz usług:

a. było udokumentowane rachunkami, których data księgowania wykracza poza czas określony w artykule 86 ust. 11, to znaczy jeśli podatnik nie dokona zmniejszenia wysokości podatku przysługującego w terminach opisanych w ust. 10 (datę odbioru faktury), może obniżyć wielkość podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych;

b. było udokumentowane rachunkami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w artykule 113 ust. 1 albo 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w artykule 113 ust. 5 oraz 7, to znaczy takich, u których kwota sprzedaży obłożonej podatkiem w sumie była większa niż 50.000 zł;

c. nastąpiło w sytuacji darowizny albo nieodpłatnego świadczenia usługi;

d. było udokumentowane fakturą marżą.