Prawodawstwo polskie w różnorodnym stopniu oraz z różnym skutkiem popiera właścicieli firm oraz pracowników, dając im możliwość zrobienia różnego typu potrąceń podatku VAT. Jednak istnieje kilka wyjątków, w których podatnik-przedsiębiorca nie ma możliwości tego zrobić. 1 grudnia 2008 r. niektóre z zapisów dotyczących zakazu potrącania VAT zostały uchylone, nadal na podstawie artykułu 88 ustawy o VAT, kupujący nie ma prawa potrącenia podatku VAT z faktury: 1. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, używanych do napędu aut osobowych i innych maszyn samochodowych, o których mówi się w art. 86 ust. 3, to znaczy aut osobowych oraz innych maszyn samochodowych o możliwej wadze całkowitej nie większej niż 3,5 tony; 2. sprowadzenia zagranicznych świadczeń, w związku z którymi zapłata zobowiązania jest dokonywana wprost albo pośrednio na rzecz podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania, siedzibę albo zarząd na terytorium albo w kraju wymienionym w załączniku nr 5 do ustawy, czyli w tzw. „raju podatkowym”; 3. świadczeń noclegowych i żywieniowych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków wyznaczonych dla pasażerów przez płatników świadczących usługi transportu ludzi; 4. kupno towarów oraz usług: a. zostało udokumentowane rachunkami, których data księgowania wykracza poza czas opisany w artykule 86 ust. 11, to znaczy jeśli płatnik nie zrobi obniżenia kwoty podatku należnego w terminach opisanych w ust. 10 (czas otrzymania faktury), może obniżyć kwotę podatku należnego w oświadczeniu podatkowym za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych; b. zostało udokumentowane rachunkami otrzymanymi na okres przed dniem straty zwolnienia opisanego w artykule 113 ust. 1 lub 9 lub przed dniem wycofania się z tego zwolnienia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w artykule 113 ust. 5 oraz 7, to znaczy takich, u których koszt sprzedaży obłożonej podatkiem przekroczyła łącznie kwotę 50.000 zł; c. nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego wykonania usługi; d. zostało udokumentowane fakturą marżą.