Płatnik podatku, który w przeciągu ostatnich trzech m-cy rozliczał transakcję kupna-sprzedaży (robił czynności obłożone podatkiem), w następnym czasie rozliczeniowym ma możliwość starać się o zwrot VATu albo jego części za określone produkty lub usługi. W wyżej wymienionej sytuacji sumę podatku należnego pomniejsza się o sumę podatku naliczonego. Po takim zabiegu zostaje kwota do zapłaty albo nadwyżka, które można: Otrzymać zwrot, Przerzucić na następny czas rozliczeniowy Aby uzyskać zwrot podatku, podatnik musi wystosować specyficzny wniosek, na zasadzie którego odpowiedni podatnikowi urząd skarbowy zasądza, czy niniejszy zwrot przysługuje. Czas przypuszczalnego oddania podatku należy liczyć od daty przedłożenia w adekwatnym urzędzie wniosku. Jest to: 180 dni w standardowych przypadkach, 60 dni w przypadkach ponaglonych (podatek płacony był za towary sezonowe lub nieprzekraczające progu 22% stawki podatku VAT lub też towary sprzedawane były za granicę) Podatnik powinien przetrzymywać wszelkie rachunki a także księgi rozliczeniowe, by móc udokumentować przysługujący mu zwrot podatku VAT. Należy mieć na uwadze, że naczelnik odpowiedniego płatnikowi urzędu skarbowego, ma możliwość orzec inspekcję, która będzie miała na celu określenie prawdziwości składanych przez płatnika podatku oświadczeń. W tym celu, może on także przedłużyć czas czekania na oddanie podatku do zakończenia procesu ustalającego jego prawdziwość. Jeśli nie będą wykazane żadne uchybienia, zwrot podatku należy się płatnikowi wraz z odsetkami prolongacyjnymi. Jest tak zarówno w wyżej wymienionym przypadku, jak i sytuacji rozłożenia zwrotu na raty. W przypadku krótszego terminu oddania podatku, niż urzędowo przyznany, odsetki nie przysługują podatnikowi. Jeśli podatnik dostał zwrot podatku za towar, który był sprzedany za granicę, a wróciła do niego całość lub jego fragment, będzie on musiał zwrócić oddany mu podatek adekwatnemu urzędowi skarbowemu w czasie 14 dni, od daty przekroczenia przez towar granicy polskiej. Jeżeli tego nie zrobi w ww. czasie, od kwoty podatku liczone zostaną odsetki ustawowe, które rosnąć będą z każdym dniem.