Prawo polskie w różnorodnym stopniu oraz z różnym skutkiem wspiera właścicieli firm oraz pracowników, umożliwiając im dokonanie różnego rodzaju odliczeń podatku VAT. Jednak jest kilka wyjątków, w których płatnik podatku-przedsiębiorca nie ma możliwości tego uczynić. 1.12.2008 r. niektóre z zapisów tyczących się zakazu odliczania VAT zostały uchylone, nadal na podstawie artykułu 88 ustawy o VAT, nabywca nie ma prawa odliczyć podatku VAT z faktury: 1. paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, używanych do napędu aut osobowych oraz innych maszyn samochodowych, o jakich mowa w artykule 86 ust. 3, to znaczy aut osobowych i innych maszyn samochodowych o dopuszczalnej wadze całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony; 2. sprowadzenia zagranicznych usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio albo pośrednio na rzecz podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania, siedzibę albo zarząd na obszarze albo w państwie wyszczególnionym w załączniku nr 5 do ustawy, to znaczy w tzw. „raju podatkowym”; 3. usług noclegowych oraz gastronomicznych, z wyłączeniem nabycia gotowych posiłków wyznaczonych dla pasażerów przez płatników wykonujących usługi transportu osób; 4. zakup asortymentu oraz usług: a. było udokumentowane rachunkami, których data księgowania przekracza czas opisany w artykule 86 ust. 11, to znaczy jeśli podatnik nie dokona zmniejszenia wysokości podatku należnego w terminach opisanych w ust. 10 (datę odbioru faktury), może zmniejszyć wielkość podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych; b. było udokumentowane rachunkami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia opisanego w artykule 113 ust. 1 albo 9 lub przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyłączeniem sytuacji opisanych w artykule 113 ust. 5 oraz 7, to znaczy takich, u których kwota sprzedaży obłożonej podatkiem przekroczyła łącznie kwotę 50.000 zł; c. wystąpiło w sytuacji darowizny albo nieodpłatnego wykonania usługi; d. było udokumentowane fakturą marżą.

Zobacz też:

netto brutto kalkulator