W wielu firmach używa się różnego typu samochodów, do celów powiązanych z działalnością firmy. Nie do wszystkich takich samochodów prowadzi się rozliczenie przejazdów, czyli tzw. kilometrówkę. Obowiązek prowadzenia wśród pracowników kilometrówki posiada pracodawca, który w swej działalności używa aut najmowanych albo którego pracownicy używają do pracy swoje prywatne auta. Pojazdy, osobowe albo inne, używane w powyższy sposób, nie mogą przewyższać wagi 3,5 t (z wyjątkami). W powyższy sposób nie można rozliczać samochodów, będących własnością firmy, które rozliczane są jako środki trwałe, ni też aut nabytych w drodze leasingu. Na mocy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r., ustalone zostały opłaty za kilometr przejechanej, w ramach jazd lokalnych, trasy. Ustalone były również miesięczne pułapy możliwych do rozjeżdżenia kilometrów. W sytuacji firm, których siedziba znajduje się na obszarze gmin, liczących do 100 tys. mieszkańców, jest to 300 kilometrów miesięcznie. Firmy z obszaru gmin powyżej 100 tys. mieszkańców, mogą ich wyjeździć 500 kilometrów. Zaś w najkorzystniejszej sytuacji są przedsiębiorstwa, które położone są na terenie gmin powyżej 500 tys. mieszkańców – mogą ich wyjeździć aż 700 kilometrów. Są to wielkości ustalone odgórnie przez prawodawstwo, stąd też zastosowanie mają głównie w sektorze budżetowym, mimo to zatrudniający z sektora prywatnego, muszą również przestrzegać, aby nie przewyższyć powyższych limitów. Mają możliwość natomiast przyjąć zmniejszone ich wielkości. Kilometrówki uwolnione są od składek na ubezpieczenie społeczne, ale tylko do wielkości powyższych limitów. Jeżeli zostaną one przewyższone, od kwoty przewyższającej, naliczyć trzeba ww. ratę. Na uwadze mieć trzeba również prawidłowość tworzonej ewidencji pojazdów, w której pojawić się winny: Następny numer wpisu, Numer rejestracyjny pojazdu, Podpis pracodawcy oraz jego dane, Kwota za kilometr trasy, Liczba realnie przebytych kilometrów, Pojemność silnika, Dzień oraz cel podróży, Opis trasy, Nazwisko oraz imię osoby korzystającej z pojazdu

Zobacz też:

> Niewykorzystany urlop