inside car dashboardW większości firm wykorzystuje się różnego typu samochodów, do celów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Nie do wszystkich takich samochodów prowadzi się ewidencję rozjazdów, czyli tak zwaną kilometrówkę. Nakaz tworzenia pośród pracowników kilometrówki posiada zatrudniający, który w swojej firmie używa aut wynajmowanych lub którego pracownicy wykorzystują do pracy swoje osobiste samochody. Pojazdy, osobowe lub inne, wykorzystywane w wyżej wymieniony sposób, nie mogą przewyższać ładowności 3,5 t (z odstępstwami). W wyżej wymieniony sposób nie można rozliczać aut, będących własnością przedsiębiorstwa, które liczone są jako środki trwałe, ni też aut kupionych w drodze leasingu. Na mocy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r., określone zostały opłaty za kilometr przejechanej, w obszarze jazd lokalnych, trasy. Określone zostały także miesięczne pułapy możliwych do rozjeżdżenia kilometrów. W sytuacji firm, których siedziba znajduje się w gminach, liczących do 100 tys. zamieszkałych, jest to 300 kilometrów miesięcznie. Przedsiębiorstwa z obszaru gmin powyżej 100 tys. zamieszkałych, mogą ich wyjeździć 500 kilometrów. Natomiast w najkorzystniejszej sytuacji są przedsiębiorstwa, które położone są na obszarze gmin powyżej 500 tys. zamieszkałych – mogą ich wyjeździć aż 700 kilometrów. Są to wysokości ustalone odgórnie przez prawodawstwo, dlatego zastosowanie mają przeważnie w sferze budżetowej, jednak pracodawcy prywatni, muszą także przestrzegać, aby nie przekroczyć wyżej wymienionych zakresów. Mają możliwość natomiast zastosować mniejsze wielkości. Kilometrówki zwolnione są od składek na ubezpieczenie społeczne, ale wyłącznie do wielkości powyższych limitów. Jeżeli będą one przewyższone, od sumy przewyższającej, naliczyć trzeba ww. ratę. Pamiętać trzeba również o poprawności tworzonej ewidencji pojazdów, w której pojawić się winny: Podpis zatrudniającego oraz jego dane, Kwota za kilometr przebiegu, Liczba faktycznie przejechanych kilometrów, Wielkość silnika, Kolejny numer wpisu, Nazwisko oraz imię osoby korzystającej z pojazdu, Dzień oraz cel wyjazdu, Numer rejestracyjny samochodu, Charakterystykę trasy Zobacz też:
płaca brutto netto